DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Konkurs na nové ředitele DDM

                                                                                                            

 

Rada HMP vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkových organizací:

Dům dětí a mládeže Praha 5 se sídlem Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 11/235, 150 00
Dům dětí a mládeže Praha 6 se sídlem Praha 6 – Řepy, U Boroviček 650/5, 163 00
Dům dětí a mládeže, Praha 6 – Suchdol, Rohová 7 se sídlem Praha 6 – Suchdol, Rohová 7/540, 165 00
Dům dětí a mládeže Praha 7 se sídlem Praha 7 - Holešovice, Šimáčkova 16/1452, 170 00

Předpoklady pro výkon funkce ředitele/ředitelky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

 • odborná kvalifikace a praxe podle § 5 zákona o pedagogických pracovnících,
 • plná způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost,
 • praxe v oboru min. 4 roky,
 • prokázat znalost českého jazyka.

Požadavky pro výkon funkce ředitele:

 • znalost školských právních předpisů a školské problematiky,
 • základní ekonomické znalosti,
 • organizační a řídící schopnosti,
 • dále výhodou zkušenosti s řízením provozu.

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

a) jméno, příjmení, titul
b) pozice, na kterou se uchazeč hlásí
c) datum a podpis uchazeče

K přihlášce přiložte:

 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících,
 • strukturovaný životopis,
 • koncepci dalšího rozvoje školského zařízení (v rozsahu max. 5 stran strojopisu), která bude rovněž obsahovat analýzu hospodaření tohoto školského zařízení (podklady za uplynulých 5 let budou k dispozici v DDM), rozvojové záměry organizace (nabídka aktivit, prostorové zázemí apod.) v souladu s uvedením ekonomických možností a potenciálu a konkrétní spoluprací se školami v lokalitě,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce),
 • čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky (nedokládají uchazeči narození po 1. 12. 1971, příslušný formulář je k dispozici na internetových stránkách http://skoly.praha.eu/pro-verejnost/konkursy),
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší 2 měsíce).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů.

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh s přesným označením konkrétního konkursu:

„Konkurs – Dům dětí a mládeže Praha 5“

„Konkurs – Dům dětí a mládeže Praha 6“

„Konkurs – Dům dětí a mládeže, Praha 6, Suchdol, Rohová 7“

„Konkurs – Dům dětí a mládeže Praha 7“

a heslem „Neotvírat“ musí být doručeny do 30. 4. 2018 do 18 hod. do podatelny:

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor sportu a volného času
Jungmannova 35/29
111 21  Praha 1

Další informace můžete získat na odboru sportu a volného času MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1, oddělení volného času, 236 005 912.

 

 

Také by vás mohlo zajímat:

 • Potvrzování elektronických přihlášek do kroužků na rok 2019/20

  VÍCE INFORMACÍ
 • Hledáme členy do pěveckého sboru

  VÍCE INFORMACÍ
 • Bodový program

  VÍCE INFORMACÍ
 • Jízdárenské cviky

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přihlašování na letní tábory je v plném proudu!

  VÍCE INFORMACÍ