DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

„Pořízení notebooků a tabletů pro projekt ŠABLONY II“

Zadavatel:

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy

se sídlem:

Karlínské náměstí 7, 186 00 Praha 8

IČO:

00064289

zastoupený:

Ing. Mgr. Liborem Bezděkem, ředitelem

(dále jen „zadavatel“)

 

Vás vyzývá k účasti na výběrovém řízení na zakázku

Veřejná zakázka malého rozsahu:

„Pořízení notebooků a tabletů pro projekt ŠABLONY II

(dále jen zakázka)

zadávaná dle ustanovení § 6, § 27 a § 31 odst. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Předmětem plnění je pořízení notebooků a tabletů pro projekt ŠABLONY II

Předmět plnění:

Pořízení 30 ks notebooků a 41 ks tabletů.

Specifikace:

NTB 1 29 ks
výkon pocesoru: min. 8000 bodů v CPU Benchmarks
velikost displeje: min 15,6´´, FULL HD, antireflexní nebo matný
rozlišení: 1920x1080
velikost RAM: min. 8 GB
typ paměti: DDR 4
SSD: min. 256 GB
OS: Windows 10 Pro
klávesnice: numerická, podsvícená, CZ
USB: min. 3.1
WiFi: standard 2,4 a 5 GHz
ostatní: čtečka pameťových karet, webkamera, HDMI, RJ45
doba provozu: min. 8 hodin
záruka: 24 měsíců
NTB 2 1 ks
výkon pocesoru: min. 13600 bodů v CPU Benchmarks
velikost displeje: min 17´´, FULL HD, antireflexní nebo matný
rozlišení: 1920x1080
velikost RAM: min. 16 GB
typ paměti: DDR 4
SSD: min. 128 GB + HDD 1 TB
OS: Windows 10 Pro
grafická karta: dedikovaná min. 4 GB, kompatibilní pro SW (např. AutoCAD)
klávesnice: numerická, podsvícená, CZ
USB: min. 3.1
WiFi: standard 2,4 a 5 GHz
doba provozu: min. 6 hodin
ostatní: čtečka pameťových karet, webkamera, HDMI, RJ45
záruka: 24 měsíců
Tablety 41 ks
dotykový displej: min 8´´
technologie displeje: AMOLED
interní paměť: min. 32 GB
velikost RAM: min. 2 GB
Micro USB: 2.0
Jack 3,5: Ano
WiFi: Ano
BlueTooth: Ano
paměťová karta: Ano
doba provozu: min. 10 hodin
záruka: min. 24 měsíců

Kontaktní osoba pro případné dotazy za zadavatele je ředitel organizace Ing. Mgr. Libor Bezděk – (mobil: 777 665 533; e-mail: bezdek@ddmpraha.cz)

Dodatečné informace k zadání může účastník požadovat po zadavateli nejpozději do 3. října 2019. Dotazy budou zaslány elektronicky na e-mail stepanka.friedrichova@ddmpraha.cz a kopie odpovědí včetně dotazů bez identifikace dodavatele budou rozeslány elektronicky všem účastníkům výběrového řízení.

 1. Nabídka
  Písemná nabídka musí mít v úvodu rekapitulaci obsahu nabídky dle zadání a musí být zabezpečena proti neoprávněné manipulaci pevným, nerozebíratelným sešitím a stránkami očíslovanými nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou. Podepsaný přiložený návrh kupní smlouvy předložte jako součást nabídky.
  Nedílnou součástí nabídky bude i vyplněná tabulka v příloze č. l.
   
 2. Místo plnění zakázky
  Místem plnění zakázky je Karlínské náměstí 7, Praha 8.
   
 3. Termín plnění zakázky
  Zadavatel preferuje termín plnění do 15. října 2019.
   
 4. Nabídková cena
  Nabídkovou cenu uveďte v kupní smlouvě za jeden notebook, resp. jeden tablet ve výše uvedené specifikaci v členění nabídková cena bez DPH, DPH, cena s DPH. Celková nabídková cena bude uvedena i v příloze č. 1 a stanovena jako celková cena včetně DPH, samostatně bude uvedeno DPH a nabídková cena bez DPH.

zařízení

cena bez DPH

DPH

cena s DPH

NTB 1

 

 

 

NTB 2

 

 

 

Tablet

 

 

 

Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady. Zadavatel připouští překročení výše nabídkové ceny pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů a dále tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

 1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 730 tis. Kč bez DPH.
   
 2. Platební podmínky
  Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků ze státního rozpočtu. Záloha nebude poskytnuta. Po řádném předání a převzetí předmětu plnění bez zjevných vad vystaví prodávající konečnou fakturu. Splatnost faktur vyžadujeme nejméně 21 dnů.
   
 3. Doložení splnění kvalifikace způsobilosti
  Zadavatel požaduje:
 • prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 74 zákona
  č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v souladu s ustanovením § 86, odst. (2) je splnění základních kvalifikačních předpokladů možné doložit předložením čestného prohlášení
 • prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 77, odst. (1) zákona
  č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění včetně odpovídajících živnostenských oprávnění na všechny vykonávané činnosti
 • přehled celkového obratu účastníka za předcházející 3 účetní období, min. 1 mil. Kč za každý sledovaný rok
 • prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 79, odst. (2) zákona
  č. 134/2016 Sb.,: doložit (v prosté kopii) seznam dodávek obdobného charakteru realizovaných za posledních 3 roky (nejméně 3 dodávky, každá min za 1 mil. Kč), seznam musí obsahovat předmět dodávky, cenu a dobu plnění.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Účastník může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

Účastník, který nedoloží, či nesplní výše uvedené kvalifikační předpoklady, může být zadavatelem vyloučen.

 1. Kritéria pro hodnocení nabídek
  Základním hodnotícím kritériem zadání veřejné zakázky dle § 78 odst. 1 zákona je ekonomická výhodnost nabídky.
  Hodnocení nabídek bude provedenou pomocí bodovací stupnice na základě následujících kritérií:
 • nabídková cena bez DPH (80 %)
 • doba realizace zakázky – počet kalendářních dnů celkem od podpisu smlouvy do předání a převzetí zařízení (15 %)  
 • délka záruky v měsících (5 %)

Bude-li hodnotící komise považovat hodnotu jiného dílčího kritéria, než je nabídková cena za zjevně nepřiměřenou povaze závazku, který v kritériu vyjadřuje, přidělí takové nabídce v tomto kritériu 0 bodů.

Pro hodnocení nabídek bude použito bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kriteria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

Doba, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou: do 30. října 2019

 1. Práva zadavatele
  Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech nabídek, zrušení výběrového řízení či možnost zadat k realizaci pouze vybrané ucelené části zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy.
   
 2.  Lhůta pro podání nabídek
  Účastníci podají své nabídky buď elektronicky prostřednictvím portálu dodavatele v systému „Národní elektronický nástroj“, nebo osobně na podatelnu zadavatele, nebo poštou na adresu zadavatele: Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, Karlínské nám. 7/316, 186 00  Praha 8 - Karlín.

Účastníci, kteří budou podávat nabídku v listinné podobě, ji podají v uzavřené neporušené obálce označené názvem veřejné zakázky a heslem "NEOTVÍRAT-­SOUTĚŽ" a názvem Pořízení notebooků a tabletů pro projekt ŠABLONY II " pro Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy. Obal bude na uzavření opatřen razítkem zájemce přes přelep, případně podpisem. Obálka či jiný obal bude odpovídajícím způsobem zajištěn proti manipulaci.

Lhůta pro doručení nabídky končí ve středu 9. října 2019 ve 14.00 hod.

Všechny nabídky musí být doručeny do ukončení lhůty pro podání nabídek.

Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese účastník.

 1. Závěrečná ustanovení
  Účastník bere na vědomí, že zadavatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s výjimkou informací podléhajících obchodnímu tajemství dle Občanského zákoníku.
   
 2. Otevírání obálek
  Otevírání obálek bude zahájeno po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. bezprostředně po uplynutí lhůty uvedené v čl. X této výzvy. Otevírání obálek s nabídkami bude neveřejné.

V Praze dne 24. 9. 2019  

                                                                                                 .................................................

                                                                                                         Ing. Mgr. Libor Bezděk                                                                                                                                            

                                                                                                                                        

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

 

Zakázka: „Pořízení notebooků a tabletů pro projekt ŠABLONY II "

 

 

 

Celková cena bez DPH

 

 

 

DPH 21 %

 

 

 

Celková cena s DPH

 

 

 

Doba plnění zakázky (počet kalendářních dnů celkem od podpisu smlouvy do předání a převzetí zařízení)

 

 

 

Záruční lhůta (v měsících)

 

 

 

 

 

Také by vás mohlo zajímat:

 • Poslové jara

  VÍCE INFORMACÍ
 • Bodový program (klientský účet)

  VÍCE INFORMACÍ
 • Jak si zasadit bazalku?

  VÍCE INFORMACÍ
 • Pesto z medvědího česneku

  VÍCE INFORMACÍ
 • Program na jednodenní velikonoční prázdniny

  VÍCE INFORMACÍ