DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Instalace horolezecké stěny v areálu Stadionu mládežeDokumety: SMLOUVA O DÍLOnávrh

 

Zadavatel:

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy

se sídlem:

Karlínské náměstí 7, 186 00  Praha 8

IČO:

00064289

zastoupený:

Ing. Mgr. Liborem Bezděkem, ředitelem

(dále jen „zadavatel“)

 

Vás vyzývá k účasti na výběrovém řízení na zakázku

 

Veřejná zakázka malého rozsahu:

 

Instalace horolezecké stěny v areálu Stadionu mládeže

(dále jen zakázka)

 

zadávaná dle ustanovení § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 1. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Jedná se o instalaci lezecké věže o výšce 10,5 m, v půdoryse o tvaru rovnostranného trojúhelníku se stranou 2 m dole a směrem nahoru se nepravidelně rozšiřující, nahoře uzavřená. Nosná konstrukce ocelová, s dřevěným roštem, kotvená do betonových základových patek. Povrch věže o celkové ploše 90 m2 laminátový, s nepravidelnými nerovnostmi, pískováním a nástřikem provedeným tak, aby co nejvěrněji napodoboval přírodní kámen. Celkově má věž působit jako samostatně stojící pískovcová skalní věž včetně vrcholové knížky a slaňovacího kruhu. Do vnitřku věže bude přístup zdola uzamykatelnými dvířky.

 

Technická specifikace:

 • výška 10,5 m

 • plocha pláště min. 90 m2

 • půdorys rovnostranný trojúhelník o straně 2 m

 • nosná ocelová konstrukce

 • sklolaminátový plášť o síle minimálně 12 mm

 • plášť tvořený metodou freeform imitující co nejvěrnějším způsobem tvar a povrch přírodní skály

 • eliminace počtu spojů mezi jednotlivými díly pláště

 • vícebarevný nástřik povrchu imitující povrch přírodní skály

 • minimálně 10 pozic pro montáž chytů pro každý m2

 • minimální počet jistících bodů: 6

 • jednotlivé jistící body musí být vyvázány do nosné konstrukce pomocí minimálně 2 ks ocelových táhel

 • vybudování betonového základu věže

 • vybudování dopadové plochy z gumových tvarovek min. tloušťky 30 mm s pískovým podsypem o celkovém rozměru 7x7 m a normované hloubce

 • pro lezecky chyty bude použitý nerezový spojovací materiál

 • pro ošetření povrchu bude použit materiál zajišťující dlouhou životnost povrchu a vysokou míru tření pro současném použití zrna do velikosti 0,2 mm. Nebude použit křemičitý písek.

 

Kontaktní osoba pro případné dotazy za zadavatele je ředitel organizace – Ing. Mgr. Libor Bezděk (tel.: 222 333 830, mobil: 777 665 533; e-mail: bezdek@ddmpraha.cz).

 

Dodatečné informace k zadání může účastník požadovat po zadavateli nejpozději do 3. listopadu 2017. Dotazy budou zaslány elektronicky na e-mail vera.jezkova@ddmpraha.cz a kopie odpovědí včetně dotazů bez identifikace dodavatele budou rozeslány elektronicky všem uchazečům o veřejnou zakázku.

 

Účastník odpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek při ocenění celé zakázky.

 

Další požadavky na plnění veřejné zakázky:

 • zhotovitel je povinen provádět práce, které budou předmětem smlouvy svými zaměstnanci. Pokud bude při plnění zakázky provádět činnosti prostřednictvím subdodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, jako by činnost prováděl sám,

 • zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení platných vyhlášek o bezpečnosti práce a ochraně zdraví a dodržování těchto vyhlášek si sám zajistí,

 • zhotovitel si zajistí vlastní měření odebrané vody a elektřiny,

 • zadavatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech řemeslníků a dalších reprezentantů firmy s lidmi v objektu, v němž jsou práce prováděny. Zhotovitel se nebude pohybovat po objektu v místech, kde nezasahuje stavba, v tomto ohledu se bude řídit pokyny pracovníků objektu, kteří budou určeni se zhotovitelem spolupracovat,

 • zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací, v době provádění prací, přítomnost odpovědné osoby řídící průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr).

 • zhotovitel zajistí, aby po celou dobu provádění prací, byl na pracovišti dostupný stavební deník,

 • práce nesmí zásadně omezovat provoz Stadionu mládeže.

 

 1. Nabídka

Nabídka musí mít v úvodu rekapitulaci obsahu nabídky dle zadání a musí být zabezpečena proti neoprávněné manipulaci pevným, nerozebíratelným sešitím a stránkami očíslovanými nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou. Podepsaný přiložený návrh smlouvy předložte jako součást nabídky. Do nabídky uveďte celkový průběžný počet kalendářních dnů od zahájení prací po dokončení a předání díla a ostatní požadované údaje uvedené v příloze č. 1.

Nedílnou součástí nabídky bude i vyplněná tabulka v příloze č. l a položkový rozpočet.

 

 1. Místo plnění zakázky

Stadion mládeže, Na Kotlářce 1, 160 00 Praha 6

Prohlídku místa plnění je možné dohodnout s Mgr. Žanetou Krejčí Václavkovou (tel. 222 333 880, mobil 777 706 589, e-mail: vaclavkova@ddmpraha.cz).

 

 1. Termín plnění

Zadavatel preferuje termín plnění do 15. prosince 2017.

Práce budou zahájeny ihned po podpisu Smlouvy o dílo.

 

 1. Nabídková cena

Nabídkovou cenu uveďte formou položkového rozpočtu. Celková nabídková cena bude uvedena v příloze č. 1 a stanovena jako celková cena včetně DPH, samostatně bude uvedeno DPH a nabídková cena bez DPH.

Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady v položkové cenové kalkulaci. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla, zadavatel připouští překročení výše nabídkové ceny pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů a dále tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

 

 1. Platební podmínky

Záloha nebude před započetím prací poskytnuta, objednavatel je neposkytuje. Po řádném předání a převzetí předmětu plnění bez zjevných vad a nedodělků zadavatelem vystaví zhotovitel konečnou fakturu. Splatnost faktur vyžadujeme nejméně 14 dnů.

 

 1. Doložení splnění kvalifikace způsobilosti

Zadavatel požaduje:

 • prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 75 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v souladu s ustanovením § 86, odst. (2) je splnění základních kvalifikačních předpokladů možné doložit předložením čestného prohlášení,

 • prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 77, odst. (1) zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění včetně odpovídajících živnostenských oprávnění na všechny vykonávané činnosti,

 • doložit doklad, nebo čestné prohlášení o existenci pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění zodpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 2 mil. Kč, popřípadě prohlášení uchazeče, že takovou pojistnou smlouvu uzavře před podpisem smlouvy o dílo na tuto zakázku,

 • přehled celkového obratu uchazeče za předcházející 3 účetní období, min. 1 mil. Kč za každý sledovaný rok,

 • prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 79, odst. (2) zákona č. 134/2016 Sb.,: doložit (v prosté kopii) seznam stavebních prací obdobného charakteru realizovaných za posledních 3 roky (nejméně 3 akcí, každá min za 0,7 mil. Kč), seznam musí obsahovat cenu, dobu plnění a místo provádění prací.

 

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 75 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.


Účastník může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

Účastník, který nedoloží, či nesplní výše uvedené kvalifikační předpoklady, může být zadavatelem vyloučen.

 

 1. Kritéria pro hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem zadání veřejné zakázky dle § 78 odst. 1 zákona je ekonomická výhodnost nabídky.

Hodnocení nabídek bude provedenou pomocí bodovací stupnice na základě následujících kritérií:

 • nabídková cena bez DPH (80 %)

 • doba realizace zakázky - počet kalendářních dnů celkem od zahájení prací do ukončení

a předání díla (15 %)

 • délka záruky minimálně však 36 měsíců ( 5 % )

 

Bude-li hodnotící komise považovat hodnotu jiného dílčího kritéria než je nabídková cena za zjevně nepřiměřenou povaze závazku, který v kritériu vyjadřuje, přidělí takové nabídce v tomto kritériu 0 bodů.

 

Pro hodnocení nabídek bude použito bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

 

Doba, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou: do 31. prosince 2017

 

 1. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech nabídek, zrušení výběrového řízení či možnost zadat k realizaci pouze vybrané ucelené části zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy.

 

 1. Lhůta pro podání nabídek

Účastníci podají své nabídky osobně na podatelnu zadavatele, nebo poštou na adresu zadavatele:

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, Karlínské nám.7/316,186 00 Praha 8 - Karlín.

 

Lhůta pro doručení nabídky končí v pondělí dne 13. listopadu 2017 v 15:00 hod.

Všechny nabídky mají být doručeny do ukončení lhůty pro podání nabídky. Účastníci podají nabídku v uzavřené neporušené obálce označené heslem ,,NEOTVÍRAT–SOUTĚŽ“ a názvem zakázky„Instalace horolezecké stěny v areálu Stadionu mládeže“. Obal bude na uzavření opatřen razítkem zájemce přes přelep, případně podpisem.

 

 1. Další podmínky

Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese účastník.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Účastník bere na vědomí, že zadavatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s výjimkou informací podléhajících obchodnímu tajemství dle Občanského zákoníku.

 

 1. Otevírání obálek

Otevírání obálek bude zahájeno po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. bezprostředně po uplynutí lhůty uvedené v čl. X této výzvy. Otevírání obálek s nabídkami se bude konat v sídle zadavatele. Otevírání obálek je neveřejné.

 

V Praze dne 27. října 2017

 

 

Libor Bezděk

 

……………………………

Ing. Mgr. Libor Bezděk

ředitel


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

 

Zakázka: „Instalace horolezecké stěny v areálu Stadionu mládeže "

 

 

 

Celková cena bez DPH

 

 

 

DPH 21 %

 

 

 

Celková cena s DPH

 

 

 

Doba plnění zakázky (počet kalendářních dnů celkem od zahájení prací do předání díla)

 

 

 

Záruční lhůta (v měsících – minimálně však 36 měsíců)

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………

Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby jednat jménem uchazeče či za uchazeče