DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Pro školy a pedagogy

ADHD v předškolním a školním věkuVzdělávací cíl: Formou prožitku účastníci lépe porozumí specifikům v chování dětí s ADHD, ADD. Seznámí se a vyzkouší si konkrétní řešení typických situací, práci s jednotlivcem, se třídou a s rodiči.
Obsah: Porozumění situaci dítěte s ADHD, shrnutí základních pojmů, klasifikační systémy, projevy, příčiny. Současné trendy v přístupu k problematice ADHD – 2 hodiny. Specifikace typických projevů ADHD v chování dítěte – možnosti řešení problémových situací (praktické ukázky, kazuistické rozbory, modelové situace, nácvik efektivní komunikace s dětmi, jednoduché relaxační techniky, spolupráce s rodiči dětí s ADHD, soužití s vrstevníky, korekce projevů ADHD včetně nácviku sebekontroly, inkluze v běžném kolektivu, ŠVP a IVýchP) – 4 hodiny
Hodinová dotace: 6 vyučovacích hodin
Počet účastníků, cílová skupina: 20 účastníků – učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga, vychovatelé
Lektor: Mgr. Jaroslava  Budíková
Místo: dle dohody a potřeb školy
Termín: dle dohody a potřeb školy
Cena: 9400 Kč / školní kolektiv; 650 Kč/osoba

Podobné články

Komunikační dovednosti
Cílem semináře je uvědomit si komunikační zákonitosti a jejich využití pro efektivní jednání a prevenci sporů. Natrénovat vhodnou argumentaci v náročných situacích – rozpor se žáky, s rodiči. Uvědomit si jak reagujeme v krizových situacích, naučit se „řídit“ sám sebe. Nebát se prezentovat sám sebe, své názory, své zkušenosti.
Hlas jako nástroj pedagoga
Vědomé a zdravé zacházení s hlasem a rozvíjení hlasových a mluvních předpokladů pedagoga. Osvojení základních principů hlasové hygieny.
Možnosti a meze krizové intervence ve školách
Prevence a včasné rozpoznání sociálně-patologických jevů ve škole a možnosti intervence ze strany pedagoga. Zvládnutí techniky vedení rozhovoru v krizové situaci se studenty a s kolegy.
Kurz o hře a kreativitě
Inspirace pro všechny, kteří na táboře, kroužcích a podobných akcích chtějí něco víc, než jen hlídat děti. Základní poznatky z psychologie a pedagogiky v praxi, které pomáhají vést děti k rozvoji konkrétních požadovaných klíčových kompetencí.
Multikultura – vzdělávání bez předsudků
Seznámení se s teoretickými východisky multikulturní výchovy a vzdělávání na základě praktických ukázek. Vytvoření postupů, které podpoří proces vzdělávání bez předsudků ve třídě a příprava projektového plánu pro práci s dětmi ve své třídě na jeden týden, který bude tyto postupy zahrnovat.