DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Pro školy a pedagogy

Inkluzivní proces I, aktuální legislativa, podpůrná opatření realizovaná ve škole – základní a rozšířený kurzVzdělávací cíl: Účastník se orientuje v problematice podpůrných opatření v rámci legislativy s důrazem na znalost procesů v poskytování 1. stupně podpůrných opatření. Je seznámen se strukturou a smyslem vytváření PLPP.  
Účastník má vhled do různých pojetí a souvislostí pojmu inkluze, orientuje se v pojmech k problematice poskytování podpůrných opatření, zná procesy pro poskytování podpůrných opatření v jednotlivých stupních s důrazem na poskytování podpory v 1. stupni podpory. Účastník ví, jaká je role pedagogických pracovníků při jejich poskytování a jaké jsou mechanismy spolupráce s ŠPZ v rámci návaznosti na 1. stupeň podpůrných opatření. Účastník zná strukturu PLPP, indikace pro jeho vytvoření (smysl, cíle), základní postupy pro jeho tvorbu. Je seznámen se zkušenostmi z analýz již vytvářených plánů v rámci probíhajících projektů.
Účastník umí zpracovat PLPP pro žáky s potřebou podpory v prvním stupni. Umí pracovat s různými metodami práce a hodnocení dětí. Užívá funkční postupy, které vedou k reálné podpoře žáka ve škole, umí vyhodnotit limity PLPP včetně realizace dalších kroků, která vedou k poskytování podpůrných opatření ve vyšších stupních.   Zná postupy vedení dítěte v domácím prostředí, je schopen je přiměřeně komunikovat rodičům žáka. Zpracovává PLPP tak, aby byl účinnou zpětnou vazbou o problémech dítěte a realizovaných opatření pro pracovníky ŠPZ.
Obsah: 
I: 
Pojem inkluze u nás a ve světě, příklady pojetí (motivace, obavy), legislativa vztahující se ke změnám platným od 1. 9. 2016, škola a poskytování podpůrných opatření  
II:
Struktura PLPP, práce s již vytvořenými PLPP (práce ve skupinách), vytváření vlastních PLPP (práce ve skupinách na základě přinesených kazuistik)
Hodinová dotace: 8/16 vyučovacích hodin
Počet účastníků, cílová skupina: 16–25 účastníků (pedagogové ZŠ, vychovatelé, vedoucí šk. klubů, asistenti pedagoga)
Lektor: Mgr. Jana Mrázková, Mgr. Barbora Neuwirthová, PhD. 
Místo: pracoviště DDM hl. m. Prahy
Cena: 450 Kč / 1000 Kč / osoba 

Podobné články

Možnosti a meze krizové intervence ve školách
Prevence a včasné rozpoznání sociálně-patologických jevů ve škole a možnosti intervence ze strany pedagoga. Zvládnutí techniky vedení rozhovoru v krizové situaci se studenty a s kolegy.
Komunikační dovednosti
Cílem semináře je uvědomit si komunikační zákonitosti a jejich využití pro efektivní jednání a prevenci sporů. Natrénovat vhodnou argumentaci v náročných situacích – rozpor se žáky, s rodiči. Uvědomit si jak reagujeme v krizových situacích, naučit se „řídit“ sám sebe. Nebát se prezentovat sám sebe, své názory, své zkušenosti.
Multikultura – vzdělávání bez předsudků
Seznámení se s teoretickými východisky multikulturní výchovy a vzdělávání na základě praktických ukázek. Vytvoření postupů, které podpoří proces vzdělávání bez předsudků ve třídě a příprava projektového plánu pro práci s dětmi ve své třídě na jeden týden, který bude tyto postupy zahrnovat.
Kurz o hře a kreativitě
Inspirace pro všechny, kteří na táboře, kroužcích a podobných akcích chtějí něco víc, než jen hlídat děti. Základní poznatky z psychologie a pedagogiky v praxi, které pomáhají vést děti k rozvoji konkrétních požadovaných klíčových kompetencí.
Hlas jako nástroj pedagoga
Vědomé a zdravé zacházení s hlasem a rozvíjení hlasových a mluvních předpokladů pedagoga. Osvojení základních principů hlasové hygieny.
ADHD v předškolním a školním věku
Formou prožitku účastníci lépe porozumí specifikům v chování dětí s ADHD, ADD. Seznámí se a vyzkouší si konkrétní řešení typických situací, práci s jednotlivcem, se třídou a s rodiči.