DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Pro školy a pedagogy

Motivační objektivní hodnoceníVzdělávací cíl: Prožitkový seminář především pro všechny, kteří mají ve svém popisu práce i hodnocení. Motivace, objektivní zásady hodnocení a jejich psychologické aspekty. Nácvik poskytování pozitivní a negativní zpětné vazby. Formulování a zadávání cílů. Evaluační techniky a jejich využití v praxi konkrétní výchovné organizace. Vytvoření systémů kritérií hodnocení. Spravedlivý systém, který výrazně odstraňuje veškeré konflikty spojené s pocitem nedostatečného ohodnocení své práce, se spravedlivými odměnami, s plněním svých povinností. Stejně tak zabraňuje vlivu sympatie a antipatie na hodnocení.
Obsah:
Prožitkový kurz s hlavními obsahovými body:
1. Motivace a výkonnost – základní pojmy v obou oblastech a především jejich vzájemný vztah
2. Maslowova pyramida potřeb – teorie motivačních potřeb žáků, princip naplnění potřeb v patrech pyramidy se zaměřením na vztah potřeb uznání a seberealizace žáka
3. McGregorova teorie motivace XY převedená na vztah učitel – žák, diagnostika svého přístupu X nebo Y a jeho vliv na vztahy se žáky, propojení této teorie s Pygmalionským efektem
4. Objektivita v hodnocení – efektivní hodnocení jako důležitý motivační nástroj, problematika známkování
5. Vytvoření seznamu konkrétních kritérií hodnocení pro různé předměty či pro chování v třídním kolektivu
6. Pomůcky pro objektivní hodnocení – výčet jiných pomůcek pro hodnocení než je pouze známkování
7. Zásady vytýkání a pochvaly – nejdůležitější prvky komunikace při vytýkání a pochvalách - zvyšování motivačního charakteru obou
8. Evaluace cílů, procesů a změn ve školním prostředí – základy evaluace nastavení motivačních nástrojů a hodnocení ve třídě/škole
Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin
Počet účastníků, cílová skupina: 15 účastníků (pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga, vychovatelé)
Lektor: Mgr. Pavel Rampas
Místo: pracoviště DDM hl. m. Prahy či dle dohody a potřeb školy
Cena: 900 Kč/osoba

Podobné články

Hlas jako nástroj pedagoga
Vědomé a zdravé zacházení s hlasem a rozvíjení hlasových a mluvních předpokladů pedagoga. Osvojení základních principů hlasové hygieny.
Týmová spolupráce
Získání odpovědí na otázku, jaký je rozdíl mezi fungujícím týmem a příležitostně spolupracující skupinou lidí. Nácvik řízení týmu, odhalení příčin vzniku konfliktů, získání nového pohledu na sebe samotného.
ADHD v předškolním a školním věku
Formou prožitku účastníci lépe porozumí specifikům v chování dětí s ADHD, ADD. Seznámí se a vyzkouší si konkrétní řešení typických situací, práci s jednotlivcem, se třídou a s rodiči.
Kurz o hře a kreativitě
Inspirace pro všechny, kteří na táboře, kroužcích a podobných akcích chtějí něco víc, než jen hlídat děti. Základní poznatky z psychologie a pedagogiky v praxi, které pomáhají vést děti k rozvoji konkrétních požadovaných klíčových kompetencí.
Komunikační dovednosti
Cílem semináře je uvědomit si komunikační zákonitosti a jejich využití pro efektivní jednání a prevenci sporů. Natrénovat vhodnou argumentaci v náročných situacích – rozpor se žáky, s rodiči. Uvědomit si jak reagujeme v krizových situacích, naučit se „řídit“ sám sebe. Nebát se prezentovat sám sebe, své názory, své zkušenosti.
Multikultura – vzdělávání bez předsudků
Seznámení se s teoretickými východisky multikulturní výchovy a vzdělávání na základě praktických ukázek. Vytvoření postupů, které podpoří proces vzdělávání bez předsudků ve třídě a příprava projektového plánu pro práci s dětmi ve své třídě na jeden týden, který bude tyto postupy zahrnovat.
Vyjednávání a argumentace
Cílem semináře je uvědomit si zákonitosti komunikace a jejich používání ve vyjednávacích situacích. Posílení schopnosti zaujmout, vysvětlit a prosadit myšlenku pomocí logických i pocitových nástrojů. Procvičení argumentace v různých situacích a vůči různým komunikačním partnerům. Zvládnutí vyjednávacích postupů a jejich použití.