DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Pro školy a pedagogy

Sochání do ytonguVzdělávací cíl: Získání poznatků z oboru prostorové tvorby a její praktické řešení.
Obsah: Výtvarná dílna zaměřená na seznámení se základní sochařskou technikou odebírání materiálu. V první části účastníci pracují na hliněném modelu, při respektování základního tvaru ytongu, ze kterého budou vycházet při vlastní realizaci. Posléze si účastníci vyberou vhodnou velikost ytongové tvárnice a řezáním, broušením, pilováním budou realizovat své představy. Materiál je to lehký i lehce opracovatelný. Poslední fází je povrchová úprava, tvoření struktur. Lektor vede účastníky po stránce kompoziční, možnostech zpracování materiálu i výběru vhodných pomůcek.
Hodinová dotace: 14 vyučovacích hodin (2 bloky po 7 hodinách)
Počet účastníků, cílová skupina: 12 účastníků (pedagogové ZŠ, SŠ, pedagogové VČ, vychovatelé, asistenti pedagoga)
Lektor: Mgr. Dana Kostková, MgA. Zuzana Kantová
Místo: Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy
Cena: 1100 Kč/osoba

Podobné články

Komunikační dovednosti
Cílem semináře je uvědomit si komunikační zákonitosti a jejich využití pro efektivní jednání a prevenci sporů. Natrénovat vhodnou argumentaci v náročných situacích – rozpor se žáky, s rodiči. Uvědomit si jak reagujeme v krizových situacích, naučit se „řídit“ sám sebe. Nebát se prezentovat sám sebe, své názory, své zkušenosti.
ADHD v předškolním a školním věku
Formou prožitku účastníci lépe porozumí specifikům v chování dětí s ADHD, ADD. Seznámí se a vyzkouší si konkrétní řešení typických situací, práci s jednotlivcem, se třídou a s rodiči.
Kurz o hře a kreativitě
Inspirace pro všechny, kteří na táboře, kroužcích a podobných akcích chtějí něco víc, než jen hlídat děti. Základní poznatky z psychologie a pedagogiky v praxi, které pomáhají vést děti k rozvoji konkrétních požadovaných klíčových kompetencí.
Možnosti a meze krizové intervence ve školách
Prevence a včasné rozpoznání sociálně-patologických jevů ve škole a možnosti intervence ze strany pedagoga. Zvládnutí techniky vedení rozhovoru v krizové situaci se studenty a s kolegy.
Hlas jako nástroj pedagoga
Vědomé a zdravé zacházení s hlasem a rozvíjení hlasových a mluvních předpokladů pedagoga. Osvojení základních principů hlasové hygieny.