DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Pro školy a pedagogy

Vyjednávání a argumentaceVzdělávací cíl: Uvědomit si zákonitosti komunikace a jak je používat ve vyjednávacích situacích.
Posílit schopnost zaujmout, vysvětlit a prosadit myšlenku pomocí logických i pocitových nástrojů.
Procvičit argumentaci v různých situacích a vůči různým komunikačním partnerům.
Zvládnout vyjednávací postupy a umět je použít.
Obsah: 
Komunikační zákonitosti a jejich použití – 1 h
Vyjednávání, strategie a taktika – 1 h
Příprava na vyjednávání – 1 h
Odhad partnera, jak jednat s různými komunikačními partnery – 2 h
Postup a druhy vyjednávání – 1 h
Modelové situace, trénink, zpětná vazba – 2 h
Stavba argumentu – 1 h
Slabé, silné a úderné argumenty a jejich použití – 1 h
Práce s námitkami – 1 h
Vhodná slovní volba pro zvýšení přesvědčivosti a účinku – 1 h
Persvaze – ovlivňování, přesvědčování – 1 h
Modelové situace a jejich rozbor – 3 h
Hodinová dotace: 16 vyučovacích hodin (2x8 hodin)
Počet účastníků, cílová skupina: 15 účastníků (učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga, vychovatelé)
Lektor: PaedDr. Olga Medlíková
Místo: dle dohody a potřeb školy
Termín: dle dohody a potřeb školy
Cena: 17.000 Kč / školní kolektiv

Podobné články

Kurz o hře a kreativitě
Inspirace pro všechny, kteří na táboře, kroužcích a podobných akcích chtějí něco víc, než jen hlídat děti. Základní poznatky z psychologie a pedagogiky v praxi, které pomáhají vést děti k rozvoji konkrétních požadovaných klíčových kompetencí.
Komunikační dovednosti
Cílem semináře je uvědomit si komunikační zákonitosti a jejich využití pro efektivní jednání a prevenci sporů. Natrénovat vhodnou argumentaci v náročných situacích – rozpor se žáky, s rodiči. Uvědomit si jak reagujeme v krizových situacích, naučit se „řídit“ sám sebe. Nebát se prezentovat sám sebe, své názory, své zkušenosti.
Multikultura – vzdělávání bez předsudků
Seznámení se s teoretickými východisky multikulturní výchovy a vzdělávání na základě praktických ukázek. Vytvoření postupů, které podpoří proces vzdělávání bez předsudků ve třídě a příprava projektového plánu pro práci s dětmi ve své třídě na jeden týden, který bude tyto postupy zahrnovat.
ADHD v předškolním a školním věku
Formou prožitku účastníci lépe porozumí specifikům v chování dětí s ADHD, ADD. Seznámí se a vyzkouší si konkrétní řešení typických situací, práci s jednotlivcem, se třídou a s rodiči.
Možnosti a meze krizové intervence ve školách
Prevence a včasné rozpoznání sociálně-patologických jevů ve škole a možnosti intervence ze strany pedagoga. Zvládnutí techniky vedení rozhovoru v krizové situaci se studenty a s kolegy.
Hlas jako nástroj pedagoga
Vědomé a zdravé zacházení s hlasem a rozvíjení hlasových a mluvních předpokladů pedagoga. Osvojení základních principů hlasové hygieny.