DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Pro školy a pedagogy

Kurzy


Kurzy kategorie
Další vzdělávání pedagogických pracovníkůDům dětí a mládeže hl. m. Prahy připravil pro vás, pedagogy ZŠ a SŠ, vzdělávací programy, které vám poskytnou důležité znalosti a dovednosti potřebné k výkonu vaší profese. Setkávání na seminářích umožní výměnu zkušeností, podpoří a podnítí vzájemnou komunikaci.

Všechny kurzy mají platnou akreditaci vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Každý účastník kurzu získá po jeho úspěšném absolvování osvědčení.

Akreditované kurzy realizované Domem dětí a mládeže hl. m. Prahy jsou zaměřené na dvě oblasti:

Kurzy vhodné pro kolektivy pedagogických pracovníků jednotlivých škol

Realizaci jednotlivých programů z hlediska obsahu, času a místa konání se budeme snažit přizpůsobit vašim požadavkům. Předností nabízených programů je působení na celé kolektivy pedagogů, obohacujícím faktorem je společný prožitek. 

Otevřené kurzy pro jednotlivé pedagogy škol podle jejich odborného zaměření

Realizace vzdělávacích akcí je závislá na dostatečném počtu přihlášených pedagogů. Termíny kurzů budou vypsány na základě projeveného zájmu.
Uvedená cena kurzu (za osobu) je předběžná, konečná cena bude upřesněna podle přesného počtu účastníků.
V případě zájmu je možné i tyto kurzy zorganizovat pro celé školní kolektivy.

 

Kontakt:
Bc. Lucie Hunalová, DiS.
e-mail: hunalova@ddmpraha.cz
tel.: 222 333 847, 774 706 094 

 

 

ADHD v předškolním a školním věku
Formou prožitku účastníci lépe porozumí specifikům v chování dětí s ADHD, ADD. Seznámí se a vyzkouší si konkrétní řešení typických situací, práci s jednotlivcem, se třídou a s rodiči.
Hlas jako nástroj pedagoga
Vědomé a zdravé zacházení s hlasem a rozvíjení hlasových a mluvních předpokladů pedagoga. Osvojení základních principů hlasové hygieny.
Inkluzivní proces I, aktuální legislativa, podpůrná opatření realizovaná ve škole – základní a rozšířený kurz
Seznámení s problematikou podpůrných opatření v rámci legislativy, se strukturou a smyslem vytváření PLPP.  Vhled do různých pojetí a souvislostí pojmu inkluze, podpůrných opatření.
Komunikační dovednosti
Cílem semináře je uvědomit si komunikační zákonitosti a jejich využití pro efektivní jednání a prevenci sporů. Natrénovat vhodnou argumentaci v náročných situacích – rozpor se žáky, s rodiči. Uvědomit si jak reagujeme v krizových situacích, naučit se „řídit“ sám sebe. Nebát se prezentovat sám sebe, své názory, své zkušenosti.
Kurz o hře a kreativitě
Inspirace pro všechny, kteří na táboře, kroužcích a podobných akcích chtějí něco víc, než jen hlídat děti. Základní poznatky z psychologie a pedagogiky v praxi, které pomáhají vést děti k rozvoji konkrétních požadovaných klíčových kompetencí.
Mentoring jako nástroj rozvoje pedagogů
Pomoc pedagogům stát se efektivním a důvěryhodným mentorem – podporovatelem svých kolegů
Možnosti a meze krizové intervence ve školách
Prevence a včasné rozpoznání sociálně-patologických jevů ve škole a možnosti intervence ze strany pedagoga. Zvládnutí techniky vedení rozhovoru v krizové situaci se studenty a s kolegy.
Multikultura – vzdělávání bez předsudků
Seznámení se s teoretickými východisky multikulturní výchovy a vzdělávání na základě praktických ukázek. Vytvoření postupů, které podpoří proces vzdělávání bez předsudků ve třídě a příprava projektového plánu pro práci s dětmi ve své třídě na jeden týden, který bude tyto postupy zahrnovat.
Osobnostní výchova a alternativní práce se třídou
Nácvik práce s dynamikou třídy, navazování optimálních vztahů ve třídě. Prevence proti šikaně.
Práce s problémovým dítětem
Praktické využití metod práce s problémovým dítětem v rámci zájmové činnosti.
Řešení konfliktů a práce s rodinou
Získávání algoritmů řešení konfliktů.
Sochání do Ytongu
Získání poznatků z oboru prostorové tvorby a její praktické řešení
Týmová spolupráce
Získání odpovědí na otázku, jaký je rozdíl mezi fungujícím týmem a příležitostně spolupracující skupinou lidí. Nácvik řízení týmu, odhalení příčin vzniku konfliktů, získání nového pohledu na sebe samotného.