DDM hl. m. Prahy
Pro školy a pedagogy
Pro školy a pedagogy

Kurzy


Kurzy kategorie
Další vzdělávání pedagogických pracovníkůDům dětí a mládeže hl. m. Prahy připravil pro vás, pedagogy ZŠ a SŠ, vzdělávací programy, které vám poskytnou důležité znalosti a dovednosti potřebné k výkonu vaší profese. Setkávání na seminářích umožní výměnu zkušeností, podpoří a podnítí vzájemnou komunikaci.

Všechny kurzy mají platnou akreditaci vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Každý účastník kurzu získá po jeho úspěšném absolvování osvědčení.

Akreditované kurzy realizované Domem dětí a mládeže hl. m. Prahy jsou zaměřené na dvě oblasti:

Kurzy vhodné pro kolektivy pedagogických pracovníků jednotlivých škol

Realizaci jednotlivých programů z hlediska obsahu, času a místa konání se budeme snažit přizpůsobit vašim požadavkům. Předností nabízených programů je působení na celé kolektivy pedagogů, obohacujícím faktorem je společný prožitek. 

Otevřené kurzy pro jednotlivé pedagogy škol podle jejich odborného zaměření

Realizace vzdělávacích akcí je závislá na dostatečném počtu přihlášených pedagogů. Termíny kurzů budou vypsány na základě projeveného zájmu.
Uvedená cena kurzu (za osobu) je předběžná, konečná cena bude upřesněna podle přesného počtu účastníků.
V případě zájmu je možné i tyto kurzy zorganizovat pro celé školní kolektivy.

 

Kontakt:
Bc. Lucie Hunalová, DiS.
e-mail: hunalova@ddmpraha.cz
tel.: 222 333 847, 774 706 094 

 

 

Artefiletika jako prostředek porozumění sobě a druhým
Porozumění vlastním komunikačním stylům a obranným mechanismům, v důsledku toho zlepšení komunikace s žáky a pedagogickými kolegy.
Etuda a akční malba
Posílení schopnosti vytvářet spontánní vazby na vlastní výtvarné koncepty
Igelitové objekty a šperky
Získání nových poznatků a námětů pro výtvarné tvoření s žáky a jejich praktické vyzkoušení
Setkání s hmotou
Cílem workshopu je naučit se vnímat variabilitu různých hmot a ochotu měkkých materiálů přejímat různé tvary. Nekonvenčnost postupů povýšit na tvůrčí princip, který umožní otevřenou spontaneitu.
Výtvarný kolotoč
Kurz má teoreticko-praktický charakter, účastníci se seznámí s novými technikami a přístupy a také si je vyzkoušejí.
Živá hlína
Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními druhy keramických a sochařských materiálů, s možnostmi jejich zpracování a využití, zvládnutí základních technik a disciplín s ohledem na individuální výtvarný projev každého zájemce. Náplní tedy nejsou „návody“, ale zvládnutí principiálních postupů, které umožňují projev individuální kreativity každého účastníka.