DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice techniků

Programy dramatické a osobnostně-sociální výchovy

Cíl: Prostřednictvím metod a postupů dramatické výchovy se žáci učí spolupracovat ve skupinách, navzájem se vnímat a respektovat při společné tvorbě. Skrze osobní prožitek si žáci vytváří postoj ke konkrétním společenským a sociálním tématům. 
Klíčové kompetence: kompetence komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů
Cílová skupina: I. a II. stupeň ZŠ – svým pojetím a obsahem navazuje program zejména na program 5.10.1 RVP ZV (Dramatická výchova), 5.4 RVP ZV (Člověk a jeho svět) a 6.1 RVP ZV (Osobnostní a sociální výchova)
Délka programu: 90–120 minut – dle domluvy a věku žáků
Cena: 60 Kč/osoba
Kapacita: max. 15 žáků (ostatní žáci dané třídy se zúčastní jiných výukových programů Stanice techniků)
Místo konání: Stanice techniků DDM hl. m. Prahy
Lektor: Mgr. Hana Vondráková / Bc. Barbora Sklenáková
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Vondráková, tel.: 222 333 875, 774 207 793, e-mail: vondrakova@ddmpraha.cz

Anotace: Programy jsou postaveny na příbězích a tématech literárních předloh inspirativních autorů. Prožitkem děje a situací mají žáci možnost lépe porozumět sobě i ostatním spolužákům. Učí se spolupracovat, rozvíjí fantazii, tvořivost i empatii, kultivují emoce, trénují vyjadřovací schopnosti a budují si vlastní sebevědomí. Posiluje se schopnost vzájemně si naslouchat. Nabízí se různé úhly pohledu, což přináší změnu či posun postoje jednotlivců. Učitelům umožní výukový program vidět svoje žáky v jiném prostředí a v nezvyklých situacích. 
Program je interaktivní, žáci jsou plně zapojeni. Využívá se zde hry a možností divadla (hra v roli, improvizace, řešení konfliktů), literárních, výtvarných, hudebních a pohybových činností.

Také by vás mohlo zajímat:

 • Obnovení činnosti – informace

  VÍCE INFORMACÍ
 • Deissy slaví 29

  VÍCE INFORMACÍ
 • Mikuláš s Klubem Klamovka – o nadílku ani o zábavu nepřijdete!

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přerušení víkendových aktivit

  VÍCE INFORMACÍ
 • Klientské účty a přihlašování do kroužků

  VÍCE INFORMACÍ