DDM hl. m. Prahy
Výukové programy
Výukové programy
přihlášení (kroužky, tábory)

Další vzdělávání pedagogických pracovníkůDům dětí a mládeže hl. m. Prahy připravil pro vás, pedagogy ZŠ a SŠ, vzdělávací programy, které vám poskytnou důležité znalosti a dovednosti potřebné k výkonu vaší profese. Setkávání na seminářích umožní výměnu zkušeností, podpoří a podnítí vzájemnou komunikaci.

Všechny kurzy mají platnou akreditaci vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Každý účastník kurzu získá po jeho úspěšném absolvování osvědčení.

 

Akreditované kurzy realizované Domem dětí a mládeže hl. m. Prahy jsou zaměřené na dvě oblasti:

Kurzy vhodné pro kolektivy pedagogických pracovníků jednotlivých škol

Realizaci jednotlivých programů z hlediska obsahu, času a místa konání se budeme snažit přizpůsobit vašim požadavkům. Předností nabízených programů je působení na celé kolektivy pedagogů, obohacujícím faktorem je společný prožitek. Některé z nabízených programů je možno absolvovat ve zkrácené nebo rozšířené podobě, výběr témat bude záležet na vás.

Kdy se můžete vzdělávat:
– v odpoledních hodinách po vyučování
– o víkendech
– v době ředitelského volna
– v přípravném týdnu
– v období vedlejších prázdnin

Kde se můžete vzdělávat:
– ve své škole, přijedeme za vámi
– ve střediscích DDM hl. m. Prahy (v Praze i mimo ni)
– ve školících a rekreačních zařízeních

Cena kurzů:
Nabídka směřuje k pedagogickým kolektivům, zpravidla 15–20 učitelů ve skupině, pod vedením 1 lektora. Při vyšším počtu účastníků zajišťujeme dalšího lektora. Při nižším počtu účastníků je pro úhradu rozhodující celková cena kurzu.
V ceně jsou zahrnuty náklady na 1 lektora (příprava, vedení kurzu), studijní materiály a organizační zajištění.
Uvedené ceny jsou poplatkem za celou školní skupinu, nikoliv za 1 účastníka.

 

Otevřené kurzy pro jednotlivé pedagogy škol podle jejich odborného zaměření

Realizace vzdělávacích akcí je závislá na dostatečném počtu přihlášených pedagogů.
Termíny kurzů budou vypsány na základě projeveného zájmu.
Uvedená cena kurzu (za osobu) je předběžná, konečná cena bude upřesněna podle přesného počtu účastníků.

V případě zájmu je možné i tyto kurzy zorganizovat pro celé školní kolektivy.

KONTAKT:

Bc. Lucie Hunalová, DiS.
e-mail: hunalova@ddmpraha.cz
tel.: 222 333 847, 774 706 094 

 

 

ADHD v předškolním a školním věku
Živá hlína
...
Výtvarný kolotoč
Artefiletika jako prostředek porozumění sobě a druhým
Etuda a akční malba
Setkání s hmotou
Igelitové objekty a šperky
Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování
Základní školní lyžování
...
Kin-ball pro školy
Baseballové minimum
Florbal ve školních podmínkách
...
Dětská atletika
Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky
Vyjednávání a argumentace
Motivační objektivní hodnocení
Etická výchova
Komunikační dovednosti
Možnosti a meze krizové intervence ve školách
Multikultura – vzdělávání bez předsudků
Osobnostní výchova a alternativní práce se třídou
Práce s problémovým dítětem
Řešení konfliktů a práce s rodinou
Týmová spolupráce