DDM hl. m. Prahy
Výukové programy
Výukové programy
přihlášení (kroužky, tábory)

Etická výchovaVzdělávací cíl: Působit na pedagogy, aby byli svým jednáním a svými postoji reálnými vzory, protože dodržování etických pravidel přispívá k přátelskému a bezpečnému klimatu školy a lepší komunikaci mezi všemi účastníky života školy a v důsledku je i prevencí sociálně patologických jevů.

Obsah: Komunikace – komunikační techniky, aktivní naslouchání
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Asertivita – porovnání pasivního, asertivního a agresivního chování, seznámení s asertivními právy a asertivními technikami a jejich nácvik v reálných situacích
Reálné a zobrazené vzory – vliv médií
Společné stanovení etických zásad pedagogického sboru, dodržování pravidel
Používané metody jsou rozhovor, anketová metoda, učení prožitkem

Hodinová dotace: 6 vyučovacích hodin

Počet účastníků, cílová skupina: 15 účastníků – učitelé MŠ, ZŠ, SŠ a speciálních škol, pedagogové volného času

Lektor: Ing. Marie Pojerová

Místo: dle dohody a potřeb školy

Termín: dle dohody a potřeb školy

Cena: 5 500 Kč / školní kolektiv 

Podobné články