DDM hl. m. Prahy
Výukové programy
Výukové programy
přihlášení (kroužky, tábory)

Motivační objektivní hodnoceníVzdělávací cíl: Uvědomit si zákonitosti komunikace a jak je používat ve vyjednávacích situacích.
Posílit schopnost zaujmout, vysvětlit a prosadit myšlenku pomocí logických i pocitových nástrojů.
Procvičit argumentaci v různých situacích a vůči různým komunikačním partnerům.
Zvládnout vyjednávací postupy a umět je použít.

Obsah: Prožitkový kurz s hlavními obsahovými body (každý bod vychází na 1 vyučovací hodinu)

1. Motivace a výkonnost - základní pojmy v obou oblastech a především jejich vzájemný vztah
2. Maslowova pyramida potřeb - teorie motivačních potřeb žáků, princip naplnění potřeb v patrech pyramidy se zaměřením na vztah potřeb uznání a seberealizace žáka
3. McGregorova teorie motivace XY převedená na vztah učitel - žák, diagnostika svého přístupu X nebo Y a jeho vliv na vztahy se žáky, propojení této teorie s Pygmalionským efektem
4. Objektivita v hodnocení - efektivní hodnocení jako důležitý motivační nástroj, problematika známkování
5. Vytvoření seznamu konkrétních kritérií hodnocení pro různé předměty či pro chování v třídním kolektivu
6. Pomůcky pro objektivní hodnocení - výčet jiných pomůcek pro hodnocení než je pouze známkování
7. Zásady vytýkání a pochvaly - nejdůležitější prvky komunikace při vytýkání a pochvalách - zvyšování motivačního charakteru obou
8. Evaluace cílů, procesů a změn ve školním prostředí - základy evaluace nastavení motivačních nástrojů a hodnocení ve třídě/škole

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

Počet účastníků, cílová skupina: 15 účastníků (učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga, vychovatelé)

Lektor: Mgr. Pavel Rampas

Místo: dle dohody a potřeb školy

Termín: dle dohody a potřeb školy

Cena: 10 400 Kč/školní kolektiv

Podobné články