Já, součást mého regionu II (1. - 2. ZŠ)

Program je určen žákům 1. a 2. ročníku ZŠ
Já, součást mého regionu II je výukový program, který obnoví kontakt žáků s historií a kulturními
tradicemi regionu, podnítí zájem o místo, kde žijí. Ukáže, čím region byl a je specifický. Výukový
program je koncipovaný tak, aby byl realizovatelný v každém regionu, i když je vztažen ke
konkrétnímu místu Soběslavsko-veselských blat. Program je rozdělen do čtyř bloků. V prvním se žáci
prostřednictvím zážitkové pedagogiky seznámí s tradičním životem v regionu a s lidovým uměním. Ve
druhém vytvoří kolekci keramických výrobků odrážející charakteristiku regionu. Třetí blok se věnuje
současnému vzhledu místa a výstupem čtvrtého bloku bude prezentace žákovských prací na výstavě,
kterou sami připraví. Jedním z dílčích cílů je, aby výukový program přesáhl rámec školy a podnítil
mezigenerační komunikaci v rodinách dětí i mimo ně.
Program je koncipován na 16 vyučovacích hodin.

Program byl vytvořen jako výstup z programu financovaného EU – Operační program Výzkum a vývoj vzdělávání – Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání.

Program ke stažení:

Já, součást mého regionu II včetně metodiky

Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu

Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů

Příloha č. 3 - Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi