Kultura - Český jazyk a divadlo III (8. – 9. ZŠ)

Program je určen žákům 8. – 9. třídy ZŠ
Vzdělávací program Kultura – Český jazyk a divadlo III umožňuje žákům 7. - 9. ročníku ZŠ
rozvíjet své klíčové kompetence v oblasti komunikace v mateřském jazyce a kulturního
povědomí a vyjádření. V průběhu projektu rozvíjí žáci své jazykové dovednosti a znalosti,
vyjadřovací a prezentační schopnosti. Zvyšují své povědomí o kultuře, a to především
z oblasti literatury a divadla.
Rozvoj výše uvedeného je realizován prostřednictvím propojení českého jazyka a literatury
s dramatikou a divadlem. Dramatická výchova tvoří stěžejní část programu.
Prostřednictvím dále popsaných metod rozvíjíme u žáků jejich schopnost vystupování na
veřejnosti, správného užívání českého jazyka, zásady správné komunikace. Dále je
seznamujeme s dramatickou tvorbou a s divadelním prostředím.
Celým programem žáky provází kniha Antoine De Saint-Exupéryho „Malý princ“. S knihou
žáci pracují, dramatizují části textů, přehrávají různé situace, řeší situace a diskutují nad
problémy, které kniha navozuje.
Hodinová dotace je 16 vyučovacích hodin. Program je rozdělen do 4 bloků po 4 vyučovacích
hodinách. Jednotlivé bloky jsou tematicky zaměřeny a jsou realizovatelné samostatně. Bloky
na sebe navazují, proto nelze měnit jejich pořadí.

Program byl vytvořen jako výstup z programu financovaného EU – Operační program Výzkum a vývoj vzdělávání – Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání.

Program ke stažení:

Kultura - Český jazyk a divadlo III včetně metodiky

Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu

Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů

Příloha č. 3 - Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi


Galerie