Příroda živá i neživá v regionu (MŠ)

Celkově bude projekt zahájen návštěvou mini ZOO, kde jsou již vybudovány hmyzí hotely a zídky pro ještěrky. Dále proběhne přednáška o významu hmyzích hotelů. Účastníci budou rozděleni na skupiny, nejprve si vytvoří návrh a připraví si vhodný přírodní materiál. Poté proběhne konzultace s odborníky z ekologického centra. Samotná montáž hmyzího hotelu bude vyvrcholením jejich práce a poté bude následovat pozorování a záznam pohybu hmyzu s vyhodnocením.

Po absolvování výukového programu Příroda živá i neživá v regionu budou děti schopny vysvětlit, demonstrovat a realizovat některé přírodní pokusy a jevy. Budou mít povědomost, jak vyrobit některé vybrané druhy hmyzu z přírodnin či výtvarného materiálu. Dětem umožní výukový program rozvoj jemné motoriky, poznání života a zákonitostí ve hmyzí říši díky použité dětské literatuře, ilustracím a vyprávění.

Program je naplánován na 16 vyučovacích hodin. Je rozdělen do tří tematických bloků:

1. blok – 6 hodiny

2. blok - 7 hodin

3. blok - 3 hodin

Program byl vytvořen jako výstup z programu financovaného EU – Operační program Výzkum a vývoj vzdělávání – Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání.

Program ke stažení:

Příroda živá i neživá v regionu včetně metodiky

Příloha č. 1 - Soubor materiálů pro realizaci programu

Příloha č. 2 - Soubor metodických materiálů

Příloha č. 3 Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi

Příloha č. 4 Prezentace k programu