Svět zvířat (MŠ)

Tento výukový program se zaměřuje na životní prostředí zvířat, jejich životní potřeby, vztah člověka k okolnímu prostředí, ekologii, uvědomění si bohatství přírody. Praktickými činnostmi, ukázkami, výtvarnými ztvárněními rozšiřuje a ukotvuje portfolio již získaných znalostí.

Program se zaměřuje na 4 různá životní prostředí zvířat – zvířata chovaná v prostředí farmy, dále volně žijící zvířata v lese a u rybníka a také na chov zvířat v domácích podmínkách.

Výchovně vzdělávacím cílem tohoto programu je výchova k zdravému životnímu stylu, prevence rizikového chování, získání všeobecných znalostí v oblastech zoologie, ochrany životního prostředí, ekologie.

Vzdělávací program je naplánován na 16 vyučovacích hodin. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Celý vzdělávací program je rozdělen na 4 samostatných vyučovacích celků, z nichž každý trvá 4 vyučovací hodiny, tj. 180 minut.

Program byl vytvořen jako výstup z programu financovaného EU – Operační program Výzkum a vývoj vzdělávání – Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání.

Program ke stažení:

Svět zvířat včetně metodiky

Příloha č. 1 - Soubor materiálů pro realizaci programu

Příloha č. 2 - Soubor metodických materiálů

Příloha č. 3 Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi

Příloha č. 4 Prezentace k programu