Podmínky přijetí a storno podmínky

Podmínky pro přijetí dítěte a storno podmínky příměstského letního tábora JS Zmrzlík 2020.

Aktivní zájem o jízdu a starostlivost o koně.

Aktivní přístup ke společenským hrám.

Absolvovaná první třída základní školy.

Věk: 7–15 let

Uhrazení celkové ceny tábora do 10 dnů od doručení potvrzení o registraci nejpozději
7 dní před zahájením tábora.

Dodání všech potřebných dokumentů a potvrzení požadovaných organizátory tábora (potvrzení o bezinfekčnosti, příslušná lékařská potvrzení, veškeré relevantní informace o zdravotním stavu dítěte atp.)

Storno podmínky

Účastníci zájmového vzdělávání, podmínky přijímání, úplata za zájmové vzdělávání, odhlášení, vrácení úplaty, stornovací podmínky 

8.1. Účastníci zájmového vzdělávání DDM HMP jsou podle § 1 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, děti, žáci a studenti; účastníky mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby včetně účastníků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

8.2. Přijímání k účasti na zájmovém vzdělávání DDM HMP je prováděno bez omezení mimo uvedené výjimky: 

8.2.1. o přijímání k pravidelným zájmovým činnostem a táborovým a podobným činnostem je rozhodováno na základě písemné přihlášky, podepsané zletilým zájemcem nebo zákonným zástupcem nezletilého zájemce

8.2.2. počet přijímaných účastníků je limitován předpisy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků a podmínkami pro kvalitní zajištění obsahové náplně

8.2.3. pro některé formy zájmových činností jsou stanoveny vstupní podmínky, např. věková hranice pro účastníky soutěží, zdravotní způsobilost pro účast na táborových činnostech apod.

8.2.4. je-li na konkrétní zájmovou činnost poskytnut grant nebo sponzorský příspěvek, jsou uplatňovány požadavky a podmínky poskytovatele

8.3. Podmínkou pro přijetí k zájmovému vzdělávání je včasná úhrada úplaty za zájmové vzdělávání stanoveným způsobem. Výjimky lze uplatnit výhradně dle ustanovení § 11 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 

8.4. Ceník úplat za zájmové vzdělávání poskytované DDM HMP je vydáván v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 74 / 2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 

8.5. Východiskem pro stanovení úplaty za zájmové vzdělávání podle § 12 vyhlášky č. 74/2005 Sb., je průměrná výše skutečných neinvestičních výdajů na 1 účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti (s výjimkou výdajů hrazených ze státního rozpočtu). 

8.6. Při stanovování výše úplaty za jednotlivé formy zájmového vzdělávání je dále přihlíženo k jeho celkové délce, náročnosti a dalším podmínkám realizace (např. požadavky zřizovatele, příp. poskytovatele finančního daru apod.). 

8.7. Výše úplaty za zájmové vzdělávání formou pravidelných činností v zájmových útvarech je stanovována na základě kalkulace, zpracovávané a předkládané vedoucími oddělení na předepsaném formuláři ke schválení příslušnému zástupci ředitele DDM HMP, vždy nejpozději do 30. 6. 

Schválená výše úplaty je závazná, podmínky jejího snížení nebo prominutí jsou vymezeny §11, odstavci (3) a (4) vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 

8.8. Celkový přehled ZÚ se stanovenou výší úplat je součástí plánu činnosti na daný školní rok, k nahlédnutí je uložen ve všech střediscích DDM HMP a na internetových stránkách. 

Aktuální informace jsou zveřejňovány v tištěných informačních materiálech DDM HMP a na adrese: www.ddmpraha.cz

8.9. Úplata za zájmové vzdělávání jinými formami, tzn.: 

a) příležitostnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost

b) tematickou rekreační činnost, která není spojena s pobytem mimo Prahu

c) táborovou činnost a další činnosti spojené s pobytem mimo Prahu

d) osvětovou činnost včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty

e) individuální práci pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů je stanovována schválením návrhu rozpočtu dané činnosti

f) nabídka spontánních činností je obvykle volně přístupná (není-li stanoveno jinak)

8.10. Forma úhrady a termíny splatnosti úplaty za zájmové vzdělávání : 

8.10.1. Úplata za zájmové vzdělávání může být provedena : 

a) v hotovosti pověřeným pracovníkům DDM HMP (proti řádnému dokladu o úhradě)

b) bankovním převodem na účet DDM HMP číslo: 2000150067/6000  

c) platební kartou - terminál je umístěn v Karlínském Spektru 

d) složenkou 

8.10.2. Úplata za zájmové vzdělávání může být v návaznosti na délku zájmového vzdělávání hrazena: 

a) za pololetí nebo za celý školní rok u zájmových útvarů

b) jednorázově u ostatních forem zájmového vzdělávání

 8.11. Termíny splatnosti úplaty za zájmové vzdělávání: 

8.11.1. Úplatu za zájmové vzdělávání v ZÚ s činností zahajovanou v září lze uhradit v daném školním roce vždy nejpozději před ukončením účasti v dané činnosti. 

8.11.2. Výši úplaty za zájmové vzdělávání za celý školní rok je možné využít pouze v případě, že je uhrazena do 30. listopadu příslušného školního roku. 

8.11.3. Úplata za zájmové vzdělávání ostatními formami je hrazena do termínu stanoveného organizačními pokyny dané akce, nejpozději však do termínu zahájení těchto činností. 

8.11.4. Místo na pobytovém táboře je závazně rezervováno na základě podepsané přihlášky a po zaplacení 1 000 Kč, které jsou nevratné. Částka 1 000 Kč je splatná do 10 dnů ode dne přihlášení. 

8.11.5. Místo na příměstském táboře je závazně rezervováno na základě podepsané přihlášky a po zaplacení 50 % z celkové úplaty, které jsou nevratné. Úplata ve výši 50 % z celkové částky je splatná do 10 dnů ode dne přihlášení. 

8.12. Vrácení úplaty za zájmové vzdělávání, odhlášení, stornovací podmínky  

8.12.1. Odhlášení s nárokem na vrácení úplaty či její části je možné jen z důvodů: 

a) na straně DDM HMP

b) dlouhodobého onemocnění doloženého lékařským potvrzením 

c) stěhování, které znemožňuje účast v zájmovém vzdělávání a je doloženo potvrzením o změně bydliště

8.12.2. Zaplacenou úplatu za zájmové vzdělávání či její část lze vrátit na základě žádosti klienta/jednoho ze zákonných zástupců klienta. Žádost se podává písemnou formou a lze ji uplatnit i elektronicky, pokud je podepsána elektronickým podpisem, případně podepsána a naskenována.  

8. 12. 3. Vracená částka se poukazuje převodem na účastníka či jeho zákonného zástupce uvedený v žádosti o vrácení úplaty nejpozději do 30 dnů ode dne podání kompletní žádosti. 

8.12.4. V případě zajištění platícího náhradníka se vrací 100 % úplaty. 

8.12.5. Účastník, který se čtyřikrát po sobě nezúčastnil činnosti zájmového útvaru a svou účast neomluvil, je považován za odhlášeného. Úplata se v takovém případě nevrací. 

8.12.6. Storno poplatky v případě pobytového tábora či akce činí 1 000 Kč, pokud se účastník odhlásí více než 30 dnů před odjezdem na tábor. Pokud se účastník odhlásí 30 dnů a méně před odjezdem, činí storno poplatky 50 % z celkové úplaty za tábor, resp. v případě onemocnění doloženého lékařským potvrzením činí storno poplatky 1 000 Kč. 

8.12.7. Storno poplatky v případě příměstských táborů činí 50 % z celkové úplaty za tábor. 


Články k tématu