Co můžete od PaVědy očekávat?

PaVěda (Parádní věda) má za cíl naučit popřípadě rozšířit teoretické vědomosti a praktické zkušenosti spojené s přírodními vědami (biologie, fyzika, chemie) a základními technickými obory.

Malí vědci se zde seznámí s používáním laboratorní techniky a osvojí si základní technologické postupy při práci v laboratoři. Naučí se dodržovat základní bezpečnostní postupy k ochraně zdraví svého i zdraví ostatních členů vědeckého týmu.

Seznámí se se zákonitostmi v přírodovědných oborech biologie a chemie a vyzkouší si je v praxi. Naši zkušení lektoři jim vysvětlí základy funkčních principů ve fyzice a technických oborech, které si také na hodinách budou prakticky zkoušet.

Děti budou vedeny k tomu, aby během své práce pochopily problematiku spojenou s probíraným okruhem témat. S pomocí lektorů budou objevovat možná úskalí a komplikace, které mohou nastat při realizaci vědeckých úkolů a zároveň dostanou příležitost najít samy správné řešení.

V rámci Parádní vědy bude věnována pozornost jak týmové spolupráci, tak i samostatnému rozvoji jednotlivců. Lektoři budou celou dobu přihlížet k individuálním preferencím jednotlivců a pomůžou jim při jejich budoucí specializaci (technika, přírodověda).

Po ukončení základního kurzu PaVědy budou mít jeho absolventi možnost dále rozvíjet svoje znalosti na specializovaných pracovištích DDM hl. m. Prahy.

Důležitou částí tohoto zájmového útvaru je propojení vlastního prožitku dítěte a rozvoje jeho vědomostí a zkušeností.