Chemická olympiáda

Česká nejvyšší chemická soutěž pořádaná MŠMT je vyhlašována každoročně a je určena pro žáky základních a středních škol. Olympiáda se dělí do čtyř kategorií, které jsou rozdílně obtížné. Každé z nich se mohou zúčastnit nejen žáci, pro které je určena, ale také mladší žáci, kteří se takto připravují na další ročníky a obohacují si tak své znalosti. Každá kategorie je dělena na jednotlivá soutěžní kola, ve kterých žáci řeší teoretické a praktické úlohy.
Hlavním garantem olympiády evidované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR) je Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT – organizace pověřená MŠMT ČR) a Ústřední komise Chemické olympiády (ÚK ChO). Podrobné informace, stejně jako možnost registrace (studentů, pedagogů a škol) naleznete na webových stránkách soutěže. Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy je odborným a organizačním garantem krajských kol v Praze.

Složení krajské komise:
Předseda: RNDr. Jan Kratzer, Ph.D
Tajemník: Michal Hrdina

Členové:  
prof. Ing. Jaroslav Kvíčala, CSc.
Ing. Zdenko Procházka, CSc.
Ing. Bohuslav Dušek, CSc.
Doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D.
prof. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.
Ing. Markéta Řezanková, Ph.D.
Mgr. Stanislav Luňák
RNDr. Jan Svoboda, Ph.D.
Ing. Ondřej Šimůnek
Mgr. Eva Vrzáčková

Kontakty na obvodní garanty Chemické olympiády:
Praha 1

SVČ Jednička – Truhlářská 8
Lenka Suchopárová, telefon: 778 972396, e-mail: suchoparova@svc1.cz
Praha 2
Dům dětí a mládeže Praha 2 – Lublaňská 18
Mgr. Kristýna Marková, telefon: 222 510 746, e-mail: kristyna.markova@ddm-ph2.cz
Praha 3
Dům dětí a mládeže Praha 3 (Ulita) – Na Balkáně 100
Eva Němcová, telefon: 222 990 330, e-mail: eva.nemcova@ulita.cz
Praha 4
Základní škola Horáčkova – Horáčkova 1100
RNDr. et Bc. Ivana Čapková, telefon: 261 225 848, e-mail: capkova@horackova.cz
Praha 5
Dům dětí a mládeže Praha 5 – Štefánikova 11
PaedDr. Jana Hromádková, telefon: 257 323 918, e-mail: jana.hromadkova@ddmpraha5.cz
Praha 6
Základní škola Hanspaulka – Sušická 29
Ing. Marie Pojerová, telefon: 224 310 365, e-mail: pojerova.zsh@seznam.cz
Praha 7
Dům dětí a mládeže Praha 7 – Na Výšinách 1
Vlasta Trnková, telefon: 724 350 606, e-mail: vlastatrn@volny.cz
Praha 8
Dům dětí a mládeže Praha 8 – Spirála – Přemyšlenská 15
Jana Vaněčková, telefon: 233 553 790, e-mail: vaneckova@ddmpraha8.cz
Praha 9
Dům dětí a mládeže Praha 9 – Generála Janouška 1060
Bc. Gabriela Kosková, telefon: 286 889 428, e-mail: gabriela.koskova@ddmpraha9.cz
Praha 10
Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM – Pod Strašnickou vinicí 23
Bc. Zbyněk Chalupa, telefon: 603 178 820, e-mail: chalupa@dumum.cz

Chemická olympiáda – 59. ročník (2022/2023)
Pro účast v soutěži je nutná předchozí registrace školy a studentů na nových oficiálních stránkách Chemické olympiády! Registrace se týká od září 2018 všech kategorií A, E, B, C i D. Distribuce podkladů pro kategorii D je v kompetenci obvodních garantů, jejichž seznam i s kontakty naleznete nad tímto textem. Členy školních a obvodních komisí prosíme o odevzdání výsledků bezprostředně po ukončení příslušného kola soutěže! Harmonogram s termíny všech částí soutěže i s časem vkládání výsledků naleznete na webových stránkách soutěže. Výsledky odevzdané po tomto termínu nebudou přijaty! Děkujeme.

Společné vyhlášení výsledků Chemické olympiády bude stejně jako v předchozích ročnících nahrazeno individuálním předáním cen (první tři) i diplomů pro úplně všechny účastníky soutěže. Vyzvedávání diplomů žákem či jeho zástupcem ze školy či rodiny je možné u kategorií C a D. Čas pro předání je stejně jako předchozích letech stanoven vždy na pondělí (mimo velikonočního) až středu od 8.00 do 17.30 hodin. Předání proběhne v kanceláři číslo 1 hlavní budovy Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy, na adrese Drtinova 1a, Praha 5 – Smíchov. Diplomy a ceny si, prosím, vyzvedněte nejpozději do měsíce od konání krajského kola. Případné opožděné vyzvednutí diplomu či ceny je možné pouze po předchozí domluvě, a to nejpozději do konce daného školního roku (15. 6. 2022).

Harmonogram 59. ročníku Chemické olympiády (z webových stránek ChO)

Struktura jednotlivých kol
Školní kola ChO zajišťují školy. Podklady k soutěži obdrží pověřená osoba dané školy po předchozí registraci na stránkách Chemické olympiády a přihlášení u garanta krajského kola (kategorie A, E, B a C) případně garantů kola obvodního (kategorie D). Obvodní kolo ChO je zajišťováno příslušným obvodním garantem. V kompetenci garanta a obvodní komise je výběr postupujících ze školního kola a dohled nad pořádáním a regulérností obvodního kola. Krajská kola ChO všech kategorií zajišťuje Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy. S ohledem na vybavenost laboratoře pro praktickou část probíhá soutěž ve spolupráci s PřF UK v Praze (kategorie A a C), VŠCHT v Praze (kategorie B a D) a MSŠCH (kategorie E). Postupující soutěžící jsou kontaktování prostřednictvím garanta krajského kola (A, E, B a C) či garantů obvodních (D). Vyhlášení krajského kola kategorie D proběhne v pondělí 3. 4. 2023 v 18 hodin v sále hlavní budovy Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy.

Odborná soustředění a semináře
Přípravný seminář pro kategorii A proběhne (termín v přípravě) na VŠCHT Praha. Účast na semináři je možná pouze po předchozí registraci uskutečněné u hlavní paní tajemnice ChO. Počet míst je omezen.
Letní odborné soustředění bude jako každoročně probíhat v Běstvině.