Zeměpisná olympiáda

Soutěž z oboru geografie pro žáky základních a středních škol. Zeměpisná olympiáda se dělí na školní kolo, okresní kolo, krajské kolo a celostátní kolo. Olympiáda se dělí na část s atlasem, část bez atlasu a praktickou část. Dělí se podle ročníků účastníků na kategorie A, B, C a D.
Hlavním garantem olympiády evidované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR) je Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze – Geografická sekce katedry sociální geografie a regionálního rozvoje (PřF UK – organizace pověřená MŠMT ČR) a Ústřední komise Zeměpisné olympiády (ÚK ZO) spolu s Českou geografickou společností (ČGS). Podrobné informace naleznete na webových stránkách soutěže. Krajským garantem v Praze je Oddělení sportu, volného času a projektů při Odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy. Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy je pořadatelem všech krajských kol v Praze. Přihlásit se k účasti v Zeměpisné olympiádě (ZO) je možné na e-mailu: hrdina@ddmpraha.cz

Rozdělení účastníků do kategorií:
Kategorie A – žáci 6. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (u osmiletých gymnázií studenti 1. ročníku).
Kategorie B – žáci 7. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (u osmiletých gymnázií studenti 2. ročníku).
Kategorie C – žáci 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (u osmiletých gymnázií studenti 3. a 4. ročníku, u šestiletých gymnázií 1. a 2. ročníku).
Kategorie D – studenti středních škol a gymnázií (u čtyřletých gymnázií studenti 1. až 4. ročníku, u šestiletých gymnázií 3. až 6. ročníku, u osmiletých gymnázií 5. až 8. ročníku).

Organizační garant soutěže:
Mgr. Jakub Jelen, e-mail: jakub.jelen@natur.cuni.cz
Krajský garant v Praze:
Mgr. Michaela Perková, e-mail: michaela.perkova@praha.eu
Pořadatel krajských kol v Praze:
Michal Hrdina, e-mail: hrdina@ddmpraha.cz
Složení krajské komise:
RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
RNDr. Vlasta Červinková
PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
 
Kontakty na obvodní garanty Zeměpisné olympiády:
Praha 1

SVČ Jednička – Truhlářská 8
Lenka Suchopárová, telefon: 778 972 396, e-mail: suchoparova@svc1.cz
Praha 2
Dům dětí a mládeže Praha 2 – Lublaňská 18
Soňa Brandnerová, telefon: 222 510 746, e-mail: sona.brandnerova@ddm-ph2.cz, spv@ddm-ph2.cz
Praha 3
Dům dětí a mládeže Praha 3 (Ulita) – Na Balkáně 100
Eva Němcová, telefon: 222 990 330, e-mail: eva.nemcova@ulita.cz
Praha 4
Základní škola – Ke Kateřinkám 1400  
Mgr. Kateřina Poláková, telefon: 226 809 716, e-mail: polakova@zskaterinky.cz
Praha 5
Dům dětí a mládeže Praha 5 – Štefánikova 11
PaedDr. Jana Hromádková, telefon: 257 323 918, e-mail: jana.hromadkova@ddmpraha5.cz
Praha 6
Dům dětí a mládeže Praha 6 – U Boroviček 650
Mgr. Jiří Podlaha, telefon: 235 323 333, e-mail: podlaha@ddmp6.cz
Praha 7
Dům dětí a mládeže Praha 7 – Šimáčkova 16
PaedDr. Dagmar Krajčová, telefon: 728 127 385, e-mail: krajcova@ddmpraha7.cz
RNDr. David Babuka, telefon: 778 536 890, e-mail: d.babuka@ddmpraha7.cz
Praha 8
Dům dětí a mládeže Praha 8 – Spirála – Dolákova 537
Martina Ježková, telefon: 284 681 428, e-mail: jezkova@ddmpraha8.cz
Praha 9
Dům dětí a mládeže Praha 9 – Generála Janouška 1060
Mgr. Gabriela Fuková, telefon: 286 889 428, e-mail: gabriela.fukova@ddmpraha9.cz
Praha 10
Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM – Pod Strašnickou vinicí 23
Bc. Zbyněk Chalupa, telefon: 603 178 820, e-mail: chalupa@dumum.cz
 

Zeměpisná olympiáda – 26. ročník (2023/2024)
Školní kola si pořádá škola sama a musejí proběhnout nejpozději do konce ledna 2024. Od školního roku 2021/2022 je možné využít i variantu předpřipraveného zadání pořadatelem. K této variantě je možné se přihlásit nejpozději do 30. 11. 2023 na tomto odkazu. Členy školních komisí žádáme o odevzdání výsledků obvodním garantům bezprostředně po uskutečnění daného kola. Výsledky odeslané později, nežli do týdne od data ukončení příslušného kola soutěže, nebudou přijaty! Děkujeme. Do okresního kola mohou postoupit za každou školu v každé kategorii maximálně 3 soutěžící, finální výběr je ale vždy v kompetenci garanta daného kola. 

Postupová krajská kola soutěže se konají na Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy. Zde následně proběhne i oficiální vyhlášení spojené s předáním diplomů a cen. Termín a čas vyhlášení je všem účastníkům upřesněn v den konání krajských kol. Vyhlášení krajských kol ZO proběhne v úterý 2. 4. 2024 v sále hlavní budovy Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy. Kategorie A se vyhlašuje v 17.40 hodin, kategorie B v 17.50 hodin, kategorie C v 18.00 hodin a kategorie D v 18.10 hodin. Diplomy a ceny je možné po předchozí domluvě opožděně vyzvednout nejpozději do měsíce od konání krajského kola, a to vždy v pondělí až středu v čase od 8 do 17.30 hodin (mimo svátků). Diplomy jsou uloženy v kanceláři číslo 1. hlavní budovy Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy, na adrese Drtinova 1a, Praha 5 – Smíchov. Výsledkové listiny krajského kola se rozesílají školním garantům vždy až po oficiálním vyhlášení.

Časový harmonogram:
Školní kolo – do konce ledna 2024 (školní kola si vyučující organizují samostatně)
Okresní kolo – ve středu 21. 2. 2024
Krajské kolo – ve středu 27. 3. 2024
Celostátní kolo – ve čtvrtek a pátek 25. a 26. 4. 2024