DDM hl. m. Prahy
Sdílené vzdělávání - výukové programy
Sdílené vzdělávání - výukové programy

Co programy nabízejí a čeho chtějí dosáhnout?

Všechny programy budou rozvíjet kompetence v rámci zvolených tematických oblastí v kontextu s Koncepcí podpory mládeže na období 2014-2020 a dalšími strategickými dokumenty MŠMT. Jednotlivé výukové programy budou koncipovány tak, aby cíleně podporovaly rozvoj kompetencí: komunikaci v mateřském a cizím jazyce; matematické schopnosti a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií; schopnost práce s digitálními technologiemi; schopnost učit se; podporu sociálních a občanských schopností; smyslu pro iniciativu a podnikavost a kulturní povědomí a vyjádření.

Prioritními oblastmi jsou zejména zavádění mezigeneračních programů a komunitního učení s důrazem na zlepšení dostupnosti digitálního vzdělávání, spolupráce škol a školských zařízení a ostatních organizací a institucí jako společných center vzdělanosti, poznávání tradic a kultur, rozvoj talentu dětí a žáků a podpora environmentálních aktivit, případně dalších oblastí. Rozvoj kompetencí se předpokládá u všech cílových skupin projektu - dětí a žáků, pedagogů formálního a lektorů a pedagogů neformálního (zájmového) vzdělávání a pracovníků dalších organizací poskytujících neformální vzdělávání.

Cílem je rovněž navázání dlouhodobější spolupráce a partnerství s MŠ, ZŠ a SŠ na lokálních úrovních, vzájemná výměna zkušeností a sdílení dobré praxe mezi pedagogy škol s lektory a pedagogy volného času a postupné vytváření vzdělávacích sítí s důrazem na rozvoj výše uvedených kompetencí u všech cílových skupin projektu. Aktivity projektu budou záměrně volené tak, aby podporovaly schopnosti pedagogů obou vzdělávacích proudů pracovat s výstupy neformálního vzdělávání v systému formálního vzdělávání.

Také by vás mohlo zajímat:

 • Prázdninový provoz Klubu Klamovka. Zahájení pravidelné činnosti ve školním roce 2019/20

  VÍCE INFORMACÍ
 • Hledáme členy do pěveckého sboru

  VÍCE INFORMACÍ
 • Uzdění a sedlání

  VÍCE INFORMACÍ
 • Platnost bodů získaných v bodovém programu

  VÍCE INFORMACÍ
 • Výstava dobových fotografií – Klamovka dávno minulá

  VÍCE INFORMACÍ