DDM hl. m. Prahy
Sdílené vzdělávání - výukové programy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Sdílené vzdělávání - výukové programy

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

Všechny aktivity projektu budou koncipovány tak, aby zároveň docházelo k navazování dlouhodobějších partnerství mezi školami a školskými zařízeními zajišťujícími neformální (zájmové) vzdělávání v prostředí středisek volného času a domů dětí a mládeže, případně dalšími organizacemi zajišťujícími neformální vzdělávání jako jsou knihovny, muzea, skanzeny, zoologické zahrady apod.

Při tvorbě jednotlivých výukových programů bude brán zřetel na hlavní princip zážitkové pedagogiky tj. využití zážitku ze hry k předem stanoveným pedagogickým cílům. Jedná se o cílené výchovně-vzdělávací procesy, které pracují s navozováním, rozborem a reflexí prožitkových událostí za účelem získání nových zkušeností přenositelných do dalšího života. Cíle těchto procesů budou vytyčovány a dosahovány v různorodém prostředí (formálním, neformální, přírodním, kulturním), v rozmanitých sociálních skupinách, naplňovány nejrůznějšími formami a prostředky jako jsou hry, besedy, modelové situace, tvořivé dílny, kroužky, kurzy, exkurze apod.

Mezi stěžejní úkony v rámci realizace projektu budou patřit následující podaktivity: 1. podpora rozvoje pedagogických pracovníků formou výměny zkušeností, mj. v rámci setkání a pracovních workshopů organizovaných Centry kolegiální podpory jak na krajské, tak i celostátní úrovni, ale i organizováním vlastních pracovních workshopů s cílem sdílení zkušeností, hledání vhodných metod a forem práce; organizování online konferencí a diskusí na vybraná témata 2. proškolení pracovníků související se zajištění bezpečnosti účastníků a jejich zdraví při ověřování programů 3. tvorba a ověření programů pro děti a žáky na rozvoj klíčových kompetencí formou průběžné spolupráce (minimálně jednoho pracovníků formálního a jednoho pracovníka neformálního – zájmového vzdělávání) při tvorbě, ověřování a evaluaci výukových programů.

Také by vás mohlo zajímat:

 • Opatření MZ platná pro školská zařízení

  VÍCE INFORMACÍ
 • Individuální výuka od středy 25. listopadu

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přihlašování na kroužky 2020/21

  VÍCE INFORMACÍ
 • Aktivní město

  VÍCE INFORMACÍ
 • Adventní dílny budou!

  VÍCE INFORMACÍ