Příroda živá i neživá v regionu II (1. - 2. ZŠ)

Program obsahuje konkrétní výchovně vzdělávací aktivity, které umožní žákům přímý kontakt s živou i neživou přírodou v jejím přirozeném prostředí, vytváření a realizace aktivit prohlubujících vztah k místu a zapojení dětí do života komunity a do řešení environmentálních problémů v regionu.

Po absolvování výukového programu Příroda živá i neživá v regionu budou děti schopny vysvětlit, demonstrovat a realizovat některé přírodní pokusy a jevy. Budou mít povědomost, jak vyrobit některé vybrané druhy hmyzu z přírodnin či výtvarného materiálu. Dětem umožní výukový program rozvoj jemné motoriky, poznání života a zákonitostí ve hmyzí říši díky použité dětské literatuře, ilustracím a vyprávění.

Program je naplánován na 16 vyučovacích hodin (1 hodina = 45 minut). Je rozdělen do tří tematických bloků:

1. blok – 4 hodiny

2. blok – 9 hodin

3. blok – 3 hodiny

Program byl vytvořen jako výstup z programu financovaného EU – Operační program Výzkum a vývoj vzdělávání – Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání.

Program ke stažení:

Příroda živá i neživá v regionu II včetně metodiky

Příloha č. 1 - Soubor materiálů pro realizaci programu

Příloha č. 3 Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi

Příloha č. 4 Prezentace k programu