Vánoční tradice v Čechách (MŠ)

V tomto vzdělávacím programu se zaměříme na poznávání tradic a kultur. Důraz bude kladen na uchování si vztahu k vlastní identitě, kultuře, tradicím a podpora zájmu dětí o specifika vlastního regionu, rozvoj estetického cítění a rozvoj pozitivního vztahu k výtvarnému umění, podpora vzdělávacích projektů zaměřených na poznávání historie, tradic a kultur.

Cílem tohoto vzdělávacího programu je probudit v dětech touhu po poznání a udržování starých českých vánočních tradic.

Program je sestaven v rozsahu šestnácti vyučovacích hodin. Tyto jsou rozděleny do čtyř samostatných bloků:

1. Vánoční zvyky a tradice – 4 hodiny
2. Vánoční dárky – 3 hodiny
3. Vánoční stromečky – 5 hodin
4. Vánoční pečení – 4 vyučovací hodiny

Všechny bloky probíhají v interiéru. Většina z nich je v místnostech, pohybová aktivita v tělocvičně.

Program byl vytvořen jako výstup z programu financovaného EU – Operační program Výzkum a vývoj vzdělávání – Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání.

Program ke stažení:

Vánoční tradice v Čechách včetně metodiky

Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu

Příloha č. 3 –  Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi

Prezentace k programu