Biologická olympiáda

Vědomostní soutěž pro žáky základních a středních škol se zaměřením na biologii. Soutěž vyhlašuje MŠMT. Soutěž se člení na čtyři kategorie podle stupně studia soutěžících. V každé kategorii se koná několik postupových kol. Prvním kolem je vždy školní kolo, které na škole organizuje pověřený učitel, a při němž účastníci plní praktické a teoretické úkoly podle zadání a poznávají předložené přírodniny. Nejlepší soutěžící postupují do vyššího kola. V případě kategorií pro základní školu a nižší gymnázium se konají okresní kola. U kategorie pro nejvyšší ročníky středních škol se koná ústřední kolo.
Hlavním garantem olympiády evidované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR) byla do roku 2022 Česká zemědělská univerzita v Praze a Ústřední komise Biologické olympiády (ÚK BiO). Pro 57. ročník soutěže (školní rok 2022/2023) došlo ke změně pořadatele, kterým je nově Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Podrobné informace naleznete na webových stránkách soutěže. Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy je odborným a organizačním garantem všech krajských kol v Praze. Přihlásit se k účasti v Biologické olympiádě (BiO) je možné na e-mailu: hrdina@ddmpraha.cz
 
Složení krajské komise: 
Předseda: RNDr. Olga Rothová, Ph.D.
Tajemník: Michal Hrdina
Členové:    
RNDr. Vladimír Hanzal   
RNDr. Vlasta Coufalová 
MUDr. Pavla Prandževová
Ing. Michal Plundra
Mgr. Karel Kodejš  
Mgr. Petr Šíma

Kontakty na obvodní garanty Biologické olympiády:
Praha 1

SVČ Jednička – Truhlářská 8
Lenka Suchopárová, telefon: 778 972 396, e-mail: suchoparova@svc1.cz
Praha 2
Dům dětí a mládeže Praha 2 – Lublaňská 18
Soňa Brandnerová, telefon: 222 510 746, e-mail: sona.brandnerova@ddm-ph2.cz, spv@ddm-ph2.cz
Praha 3
Dům dětí a mládeže Praha 3 (Ulita) – Na Balkáně 100
Eva Němcová, telefon: 222 990 330, e-mail: eva.nemcova@ulita.cz
Praha 4
Dům dětí a mládeže Jižní Město – Šalounova 2024/3
Bc. Vjačeslav Jačmeněv, telefon: 776 450 875, e-mail: jacmenev@ddmjm.cz
Praha 5
Dům dětí a mládeže Praha 5 – Štefánikova 11
PaedDr. Jana Hromádková, telefon: 257 323 918, e-mail: jana.hromadkova@ddmpraha5.cz
Praha 6
Dům dětí a mládeže Praha 6 – U Boroviček 1/648
Mgr. Jiří Podlaha, telefon: 235 323 333, e-mail: podlaha@ddmp6.cz
Praha 7
Dům dětí a mládeže Praha 7 – Na Výšinách 1
Vlasta Trnková, telefon: 724 350 606, e-mail: vlastatrn@volny.cz
Praha 8
Dům dětí a mládeže Praha 8 – Spirála – Dolákova 537
Mgr. Hana Králová, telefon: 233 553 790, e-mail: kralova@ddmpraha8.cz
Praha 9
Dům dětí a mládeže Praha 9 – Generála Janouška 1060
Bc. Gabriela Kosková, telefon: 286 889 428, e-mail: gabriela.koskova@ddmpraha9.cz
Praha 10
Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM – Pod Strašnickou vinicí 23
Bc. Zbyněk Chalupa, telefon: 603 178 820, e-mail: chalupa@dumum.cz

Biologická olympiáda – 57. ročník (2022/2023)
Brožury pro kategorie A a B a další doplňující texty budou k dispozici v průběhu října 2022. Členy školních i obvodních komisí prosíme o odevzdání výsledků bezprostředně po uskutečnění daného kola. Výsledky odeslané později, nežli do týdne od data ukončení příslušného kola soutěže, nebudou přijaty! Děkujeme.

Harmonogram 57. ročníku Biologické olympiády

 

Kategorie A

Kategorie B

Kategorie C

Kategorie D

Školní kolo

do 3. 3. 2023

do 3. 3. 2023 do 10. 2. 2023 do 10. 2. 2023

Okresní kolo

17. 4. 2023

30. 3. 2023

Krajské kolo

24. 3. 2023

31. 3. 2023

11. 5. 2023

25. 5. 2023

Ústřední kolo

24. – 28. 4. 2023

 
Struktura jednotlivých kol 
Školní kola BiO zajišťují školy. Podklady k soutěži obdrží pověřená osoba dané školy po předchozím přihlášení u garantů obvodních (kategorie C a D) případně garanta krajského (kategorie A a B).
Obvodní kola BiO jsou zajišťována příslušným obvodním garantem. V kompetenci garanta a obvodní komise je výběr postupujících ze školního kola, a dohled nad pořádáním a regulérností obvodního kola.
Krajská kola BiO všech kategorií probíhají ve stanovených termínech v prostorách Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy (Drtinova 1a, Praha 5). Postupující soutěžící jsou kontaktováni prostřednictvím krajského (A a B), či obvodních (C a D) garantů soutěže. Informace o datu vyhlášení krajského kola (spojeném s předáním diplomů a cen), je soutěžícím sdělena přímo v den konání krajského kola. V roce 2023 proběhnou vyhlášení krajských kol všech kategorií ještě v den konání krajského kola. Případné opožděné vyzvednutí diplomu či ceny je možné pouze po předchozí domluvě, a to nejpozději do konce daného školního roku.
 
Odborná soustředění
Letní odborné soustředění Biologické olympiády (LOS BiO ) bude jako každoročně probíhat v Běstvině – termín je v přípravě.
Přípravného výběrového soustředění před Mezinárodní biologickou olympiádou se zúčastní řešitelé ústředního kola BiO, kteří obsadili 1. až 12. místo a zároveň splňují věkovou hranici stanovenou pro účast v Mezinárodní biologické olympiádě. Přesné termíny se dolaďují.
První část soustředění – termín je v přípravě.
Druhá část soustředění – termín je v přípravě.
 
Biologická olympiáda – 56. ročník (2021/2022)
Společné vyhlášení výsledků Bilogické olympiády bude stejně jako v předchozích ročnících nahrazeno individuálním předáním cen (první tři) i diplomů pro úplně všechny účastníky soutěže. Vyzvedávání diplomů žákem či jeho zástupcem ze školy či rodiny je možné u všech kategorií. Čas pro předání je stejně jako předchozích letech stanoven vždy na pondělí (mimo velikonočního) až středu od 8.00 do 17.30 hodin. Předání proběhne v kanceláři číslo 1 hlavní budovy Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy, na adrese Drtinova 1a, Praha 5 – Smíchov. Diplomy a ceny si, prosím, vyzvedněte nejpozději do měsíce od konání krajského kola. Případné opožděné vyzvednutí diplomu či ceny je možné pouze po předchozí domluvě, a to nejpozději do konce daného školního roku (15. 6. 2022).