CPD Kostička

Celotýdenní školička Karlínského Spektra pro děti ve věku od 2,5 do 4 let

Zásady práce

Hlavní zásadou naší práce je aktivní spolupráce pedagogů s rodiči na všestranném rozvoji dítěte. Vytváříme trojúhelník rodič-pedagog-dítě, který zajišťuje ideální podmínky pro výchovu a vzdělávání. Názor dítěte a jeho spokojenost jsou pro nás prioritou, činnosti tedy volíme tak, abychom respektovali individuální přístup k dítěti. Řídíme se příslovím: Řekni mi a já to zapomenu, ukaž mi a já si to zapamatuji, nech mě to vyzkoušet a já to pochopím. S rodiči pravidelně konzultujeme pokroky dětí a jsme k dispozici při výchovných a vzdělávacích otázkách. Necháváme děti učit se hrou a prožitkem.

Upřednostňujeme respektující přístup k výchově a vzdělávání a prvky intuitivního rodičovství. Jsme otevřeni všem tradičním i alternativním výchovným a vzdělávacím přístupům. Všechny tyto přístupy situačně aktivně využíváme. V Kostičce vytváříme pro děti prostředí, ve kterém se budou cítit bezpečně a které podněcuje jejich přirozenou zvídavost a zájem o vše, co ještě neznají.

Klademe důraz na individuální přístup a hlavně přátelskou atmosféru. Vedeme děti k tomu, aby se s naší podporou rozvíjely samy, vlastní přirozenou cestou a rychlostí.

Pravidelná činnost

Za pomoci výtvarných, hudebních, dramatických, pohybových, polytechnických činností, četby, volné hry a komunitního kruhu se učíme dovednostem pro život. Důraz klademe na smyslovou výchovu a rozvoj sebeobsluhy. 

Každý den chodíme ven, využíváme i nově zrekonstruované tělocvičny. 
Do programu zařazujeme i relaxační a zklidňující cvičení. 
V zimě mohou naše děti navštěvovat naše ledové kluziště a trénovat tak rovnováhu. 
Zábavnými cvičeními procvičujeme grafomotoriku. Řečové schopnosti trénujeme logopedickým cvičením. 
V komunitním kroužku si povídáme o daném tématu a učíme se tak soustředění a trpělivosti. 
V naší Kostičce je možná i občasná návštěva speciálního pedagoga. 
Z činností pro vás pořizujeme na památku fotografie a videa.

Příležitostné akce

Pořádáme pravidelné výlety a akce, oslavy narozenin. 

Během roku pořádáme spoustu akcí pro děti a rodiče, na které jsou všichni členové Kostičky zváni.

Adaptační program, pedagogové

Máme nově rozpracovaný adaptační program, který respektuje nástup dětí již od 2,5 let.

Všechny pedagožky v CPD mají absolvovaný i kurz první pomoci.

Stravování, zázemí

Děti si nosí vlastní jídlo a pití, proto je naše prostředí vhodné i pro děti se speciálními stravovacími potřebami. Podávání sladkostí konzultujeme vždy s rodiči. 

Naše zařízení disponuje prostředím vhodným pro malé děti, spoustou knih, hraček a her.

Přijímání dětí, docházka

Pracujeme s dětmi ve věku 2,5–4 roky, kapacita je 16 dětí.
Přijímáme děti všech národností, náboženství a řečových schopností během celého roku. Děti se tedy u nás setkávají i s kulturní diverzitou. Nezáleží nám na místě trvalého bydliště a nevyžadujeme očkování, ani potvrzení od lékaře. Děti k nám nemusí docházet denně a časovou dotaci volí ve spolupráci s pedagogem, jsme proto ideálním místem pro trénink na přechod do mateřské školy.

Cena, další nabídka

Naše cena pokrývá pouze náklady.

Výhodou je i možnost návštěvy našich kroužků pro předškoláky, na které Kostička děti připravuje. Členové naší Kostičky mají zvýhodněné podmínky v prázdninových Kostičkách. 

NAŠE TŘÍDY

Žlutá Kostička

  • pondělí–pátek: 8.00–13.00, Karlínské Spektrum
  • pedagog: Helena Blümelová, 773 065 593
  • cena: 2.000 Kč

Modrá Kostička

  • pondělí–pátek: 8.00–13.00, Karlínské Spektrum
  • koordinátorka CPD: Helena Blümelová, 773 065 593
  • cena: 2.000 Kč

Kontakt pro rezervaci a více informací:             

Ing. Helena Blümelová
Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy 
Karlínské nám. 7, 186 00  Praha 8
tel.: 773 065 593
blumelova@ddmpraha.cz