Chemie

Poslední aktualizace 17. 6. 2024, ve 9:30

Termíny kroužků: Kroužky na podzim 2024 budou vypsány až budete znát nové rozvrhy. 

Od školního roku 2012/13 laboratoř chemie na Stanici přírodovědců úzce spolupracuje s Ústavem organické chemie a biochemie (ÚOCHB) Akademie věd ČR v Dejvicích. Ti nejlepší mají možnost o prázdninách pracovat několik týdnů na pracovištích ÚOCHB.

Nadační fond IOCB TECH podporuje kroužky chemie ve Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy.


Aktuality

Festival vědy
Ve školním roce 2023/24 se koná Festival vědy opět v červnu a to ve středu 19. 6. 2024.

Akademie mládeže

Přednášky se konají vždy na podzim v úterý v 17 hodin v posluchárně BII v budově B Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 6 – Dejvicích, Technická 1903

Přednášky pro rok 2024 budou doplněny.

Každoroční setkání chemiků z chemických kroužků
Kde a kdy:
Předprázdninový sraz: bude v pondělí 24. června 2024 v 18.00, Pivnice U Bazénu – nyní Jankovna (Mírového hnutí 2137/7), Chodov, stanice busu Brodského.

Předvánoční sraz: se bude konat ve čtvrtek 19. 12. 2024 v 19.00, Pivnice U Bazénu – Jankovna (Mírového hnutí 2137/7), Chodov, stanice busu Brodského.
 

Kroužky ve školním roce 2024/25
Podle počtu zájemců bude provedeno rozdělení do kroužků – viz níže. Začátečnické kroužky jsou vždy pouze 90 minut. a jsou určeny pro tři stupně začátečníků (viz níže). Kroužky pro pokročilé jsou od 17.00 a jsou 135 minut. Termíny i se svojí náplní na základě přihlášek jsou uvedeny níže. Kroužky zahájí svou činnost v týdnu od 23. září 2024. Během října a listopadu je možné se do kroužků dohlásit. V lednu 2025 je možné se dohlásit na druhé pololetí, ale zavisí to na znalostech.

Rozložení kroužků.
Pondělí: 15.00
Pondělí: 17.00

Úterý: 15.00
Úterý: 17.00

Středa: 15.00
Středa: 17.00

Čtvrtek: 15.00
Čtvrtek: 17.00

Informace pro ty, kteří již kroužky navštěvovali v minulém roce:
U vás nepotřebuji osobní pohovor, poněvadž vaše znalosti jsou mi známy. Potřebuji pouze tři následující informace, které mi pošlete na e-mail:

  • mám/nemám zájem ve školním roce 2024/25 chodit na kroužek chemie
  • změny v e-mailové adrese a telefonním čísle, případně změny bydliště a školy
  • mohu chodit v těchto dnech: doplníte ihned, jakmile budete znát školní rozvrh – čím více volných termínů uvedete, tím je větší šance, že budete moci navštěvovat kroužek s náplní, která vám bude více vyhovovat    

Informace pro nové zájemce:
Přihlásit se mi můžete na níže uvedenou e-mailovou adresu kdykoliv během prázdnin nebo i během školního roku, ale se všemi z vás budu potřebovat osobně krátce promluvit. Náplní "pohovoru" bude zjištění vaších údajů (jméno, příjmení, rodné číslo, pojišťovna, adresa, číslo mobilu, e-mail, název školy, jméno a příjmení zákonného zástupce, jeho mobil a e-mailová adresa), přibližné znalosti chemie (nic neví, začátečník, průměrné znalosti, dobré znalosti, ví tolik, že se od něho můžeme učit atd.).

Pohovory mohou proběhnout kdykoliv před prázdninami nebo potom na konci srpna nebo začátkem září. Pohovory vždy na základě telefonické domluvy.

Pokud se někdo rozhodl dodatečně, je možné se telefonicky domluvit na možnostech.

Náplň kroužků:
    Laboratorní práce z chemie: anorganické, analytické, organické, výběr z fyzikální chemie a biochemie
    Laboratorní technika i pro "nechemiky", např. biology, farmaceuty, mediky...
    Vaše dobrá příprava na chemické soutěže či přijímací zkoušky

V posledních letech se nám osvědčilo rozdělení tematiky do 6–7 let. Toto je upraveno pro ty, kteří ještě nemají chemii ve škole a začínají již s chemií ve 12 nebo 13 letech. Pro ty, kteří přijdou do kroužku později, je pochopitelně nutné obsah zhustit – není to problém, poněvadž lze předpokládat, že začátečnické znalosti již mají. Přibližná náplň rozdělená do 6 let je následující:

1. rok – začátečníci Z1: Základy obecné chemie, praktické provedení sedimentace, filtrace, centrifugace, krystalizace, destilace, sublimace a extrakce. Základní typy reakcí, praktické ověření závislosti rychlosti reakce na podmínkách, koncentrace roztoků a jejich příprava, kyseliny, zásady, soli, názvosloví (hydridy, oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli, anionty, kationty), základy výpočtů, vyčíslování acidobazických a redoxních rovnic.

2. rok – začátečníci Z2: Základy anorganické chemie, vodík, kyslík, nekovy, kovy, přechodné kovy. Příprava, výroba, vlastnosti, nejdůležitější sloučeniny. Praktické provedení některých příprav látek a jejich vlastností.

3. rok – začátečníci Z3: Základy organické chemie, přípravy uhlovodíků, přípravy halogenderivátů a jejich reakce, přípravy hydroxyderivátů a etheru, přípravy N látek, přípravy aldehydů a ketonů, reakce aldehydů a ketonů, přípravy karboxylových kyselin, přípravy funkčních a substitučních derivátů karboxylových kyselin. Praktické přípravy základních představitelů jednotlivých skupin.

4. rok – pokročilí P1: Kvalitativní analytická chemie anorganických látek (kationty, anionty), kvantitativní analytická chemie anorganických látek, gravimetrie, volumetrie (alkalimetrie, acidimetrie, manganometrie, jodometrie, argentometrie, chelatometrie - vždy přímá a zpětná titrace), základy kvalitativní organické analýzy, vybrané metody instrumentální analýzy.

5.–6. rok – pokročilí P2: Praktické přípravy organických látek základními metodami (např. přípravy halogenderivátů: radikálové, elektrofilní a nukleofilní substituce, adice, výměna halogenu, méně časté přípravy, reakce s halogenderiváty: Wurtz, Wurtz-Fittig, Friedel-Crafts, dehydrohalogenace, Williamson, Grignardovo činidlo a jeho reakce na primární, sekundární, terciární alkoholy a na karboxylové kyseliny).

7. rok – pokročilí P3: Vícestupňové syntézy organické chemie, náročnější instrumentální metody.

Více informací můžete získat na e-mailu: prozde@seznam.cz nebo na telefonu 776 781 923 (nebojte se mi zavolat).
Starší stránky na adrese www.chemici.cz již bohužel nejsou aktualizovány.

Zdenko Procházka