Chemie

Poslední aktualizace 13. 9. 2021, v 17.00.

Od školního roku 2012/13 laboratoř chemie na Stanici přírodovědců úzce spolupracuje s Ústavem organické chemie a biochemie (ÚOCHB) Akademie věd ČR v Dejvicích. Ti nejlepší mají možnost o prázdninách pracovat několik týdnů na pracovištích ÚOCHB.

Aktuality

Festival vědy
V roce 2021 se konal Festival vědy ve středu 8. září. Již příští týden se budete moci podívat na našich stránkách na fotagrafie a videa.

Akademie mládeže
Bude doplněno

Každoroční setkání chemiků z chemických kroužků
Kde a kdy:
Předvánoční sraz: čtvrtek 16. 12. 2021 v 19.00 Pivnice U Bazénu – Jankovna (Mírového hnutí 2137/7), Chodov, stanice busu Brodského,
Předprázdninový sraz:  čtvrtek 16. 6. 2022 v 18.00 Pivnice U Bazénu (Mírového hnutí 2137/7), Chodov, stanice busu Brodského.

Kroužky ve školním roce 2021/22
Podle počtu zájemců bude uděláno rozdělení do kroužků – viz níže. Kroužky od 15 h jsou vždy pouze dvouhodinové (2x45 min) a jsou určeny pro tři stupně začátečníků (viz níže). Kroužky od 17 h jsou vždy tříhodinové (3x45 min) a jsou určeny pro pokročilé. Termíny se svojí náplní na základě přihlášek budou uvedeny níže. Kroužky zahájí svou činnost v pondělí 27. září 2021. Během října a listopadu je možné se do kroužků dohlásit. V lednu 2022 je možné se dohlásit na druhé pololetí.

Rozložení kroužků bude oznámeno v polovině září, nejpozději v pondělí 20. září. Bližší informace jsou u kroužků.

Termíny kroužků: (byly vybrány podle počtu přihlášených a jejich školního rozvrhu)
 
Pondělí: 17.30–19.15  P1a
Úterý: 15.00–16.30  Z1a  
Středa: 15.00–16.30  Z3
Středa: 17.00–19.15  P1b

Čtvrtek: 15.00–16.30  Z1b
Čtvrtek: 17.00–19.15  P2–3

Informace pro ty, kteří již kroužky navštěvovali v minulém roce:
U vás nepotřebuji osobní pohovor, poněvadž vaše znalosti jsou mi známy. Potřebuji pouze tři následující informace, které mi pošlete na e-mail:

  • mám/nemám zájem ve školním roce 2020/21 chodit na kroužek chemie
  • změny v e-mailové adrese a telefonním čísle, případně změny bydliště a školy
  • mohu chodit v těchto dnech: doplníte ihned, jakmile budete znát školní rozvrh – čím více volných termínů uvedete, tím je větší šance, že budete moci navštěvovat kroužek s náplní, která vám bude více vyhovovat    

Informace pro nové zájemce:
Přihlásit se mi můžete na níže uvedenou e-mailovou adresu kdykoliv během prázdnin nebo i během školního roku, ale se všemi z vás budu potřebovat osobně krátce promluvit. Náplní "pohovoru" bude zjištění vaších údajů (jméno, příjmení, rodné číslo, pojišťovna, adresa, číslo mobilu, e-mail, název školy, jméno a příjmení zákonného zástupce, jeho mobil a e-mailová adresa), přibližné znalosti chemie (nic neví, začátečník, průměrné znalosti, dobré znalosti, ví tolik, že se od něho můžeme učit atd.).

Pohovory proběhnou v prvé polovině září na základě telefonické domluvy (od 2. 9. – po domluvě odpoledne, čt 2. 9. – 14–18.00, po 6. 9. – 14–18.00, čt 9. 9. – 14–18.00). Pokud někdo zná rozvrh, může se na pohovoru domluvit i poslední týden v srpnu

Pokud se někdo rozhodl dodatečně, je možné se telefonicky domluvit na možnostech.

Prosím, dejte mi včas vědět, který termín jste si vybrali.

Náplň kroužků:
    Laboratorní práce z chemie: anorganické, analytické, organické, výběr z fyzikální chemie a biochemie
    Laboratorní technika i pro "nechemiky", např. biology, farmaceuty, mediky...
    Vaše dobrá příprava na chemické soutěže či přijímací zkoušky

V posledních letech se nám osvědčilo rozdělení tematiky do 6–7 let. Toto je upraveno pro ty, kteří ještě nemají chemii ve škole a začínají již s chemií ve 12 nebo 13 letech. Pro ty, kteří přijdou do kroužku později, je pochopitelně nutné obsah zhustit – není to problém, poněvadž lze předpokládat, že začátečnické znalosti již mají. Přibližná náplň rozdělená do 6 let je následující:

1. rok – začátečníci 1: Základy obecné chemie, praktické provedení sedimentace, filtrace, centrifugace, krystalizace, destilace, sublimace a extrakce. Základní typy reakcí, praktické ověření závislosti rychlosti reakce na podmínkách, koncentrace roztoků a jejich příprava, kyseliny, zásady, soli, názvosloví (hydridy, oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli, anionty, kationty), základy výpočtů, vyčíslování acidobazických a redoxních rovnic.

2. rok – začátečníci 2: Základy anorganické chemie, vodík, kyslík, nekovy, kovy, přechodné kovy. Příprava, výroba, vlastnosti, nejdůležitější sloučeniny. Praktické provedení některých příprav látek a jejich vlastností.

3. rok – začátečníci 3: Základy organické chemie, přípravy uhlovodíků, přípravy halogenderivátů a jejich reakce, přípravy hydroxyderivátů a etheru, přípravy N látek, přípravy aldehydů a ketonů, reakce aldehydů a ketonů, přípravy karboxylových kyselin, přípravy funkčních a substitučních derivátů karboxylových kyselin. Praktické přípravy základních představitelů jednotlivých skupin.

4. rok – pokročilí 1: Kvalitativní analytická chemie anorganických látek (kationty, anionty), kvantitativní analytická chemie anorganických látek, gravimetrie, volumetrie (alkalimetrie, acidimetrie, manganometrie, jodometrie, argentometrie, chelatometrie - vždy přímá a zpětná titrace), základy kvalitativní organické analýzy, vybrané metody instrumentální analýzy.

5.–6. rok – pokročilí 2: Praktické přípravy organických látek základními metodami (např. přípravy halogenderivátů: radikálové, elektrofilní a nukleofilní substituce, adice, výměna halogenu, méně časté přípravy, reakce s halogenderiváty: Wurtz, Wurtz-Fittig, Friedel-Crafts, dehydrohalogenace, Williamson, Grignardovo činidlo a jeho reakce na primární, sekundární, terciární alkoholy a na karboxylové kyseliny).

7. rok – pokročilí 3: Vícestupňové syntézy organické chemie, náročnější instrumentální metody.

Více informací můžete získat na e-mailu: prozde@seznam.cz nebo na telefonu 776 781 923
Starší stránky na adrese www.chemici.cz již bohužel nejsou aktualizovány

Zdenko Procházka